En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 4 maj 2012

Myndigheter i USA fortsätter att gömma inflationen via KPI, Konsumentprisindex

I det här blogginlägget vill jag återge två texter då jag tycker de är bra och visar på två sidor av en diskussion rörande KPI och dess (eventuella) påverkan som det har på världsekonomin. Spelar det någon roll hur vi beräknar KPI? Är det viktigt att veta inflationstakten? Varför då? Vad tror du själv?

I det här blogginlägget kommer du att lära dig varför nivån av inflation påverkar oss som privatpersoner och hur myndigheterna har en stor vinst att göra utifrån att gömma inflationen i hur beräkningen av inflationstakten sker. Konsumentprisindex KPI finns både i USA och i Sverige. Det finns stora likheter i hur det beräknas globalt så därför tycker jag den här texten är mycket talande och lärorik även om det handlar om USA så går det att applicera till en utveckling som kan komma att ske även här.

Efter dessa två texter kommer jag göra en kort sammanfattning av den poäng jag ville göra utifrån att visa dessa två texter men läs dem gärna själv först.

Kort om inflation: 

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden". När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta. I Sverige har riksbanken ett mål om en inflationsnivå om 2% per år. Detta leder dock till att inflationen hela tiden urholkar värdet av pengar. Hur man mäter konsumentprisindex är alltså avgörande för hur stor den officiella inflationen alltså är. I verkligheten kan alltså ens egen uppfattning av inflationen alltså vara en annan.


Från statens synvinkel, statlig propaganda rapporterat via media:

Artikel från Businessweek:

Kongressen och Vita huset tycks oförmögna att komma överens om konkreta åtgärder att ta itu med det gigantiska skuldberget avseende 10400000000000 $. Det finns dock en lång historia av att försöka  försena útvecklandet av en mer exakt mätare i USA inflationen. En sådan fix skulle ge omedelbara besparingar och hjälpa till att få ekonomin på fastare mark. Nu verkar det som att det redan har godkänts av lagstiftare i både kongressen och vita huset. Förvaltare för pensionsfond projicerade den 23 april att det skulle få slut på pensionsmedel år 2033, tre år tidigare än förra årets prognos.

Det har varit ett allmänt erkänt antagande i nästan två decennier att det nuvarande måttet på inflationen, konsumentprisindex, innehåller flera felantaganden som orsakar  att den dels överskattar inflationen genom allt från 0,3 procentenheter till 0,8 procentenheter, beroende på vilken expert du pratar med. KPI är riktmärket som avgör justeringar för ett brett spektrum av statliga program, inklusive social trygghet och federala pensioner för anställda. Det är också ett underlag när man beräknar inkomstskatt, undantag, avdrag och krediter.

För att beräkna standarden KPI, använder Bureau of Labor Statistics en beräkning för genomsnittet av med 80.000 varor och tjänster som viktas efter mönster gentemot konsumtionen. Sedan 2002 har BLS också sammanställt ett annan index, kallat kedje KPI, vilket är en mer exakt mått som står för de ersättningar konsumenterna gör när en produkts pris går upp. En konsument kan svara på en ökning av kostnaderna för Granny Smith-äpplen, till exempel genom att byta till billigare Red Delicious, en process som kallas lägre nivå substitution. Eller en konsument kan reagera på en prishöjning på en punkt genom att byta till en annan kategori helt och hållet. (Köpa billigare apelsiner, till exempel, i stället för dyrare äpplen.)

Medan standard KPI bibehåller i stort sett samma korg av varor, oberoende av prisförändringar, så ger den alternativa uträkningen en mer exakt modell av substitutionsbeteende som en "kedja" genom att använda prisuppgifter från två månader i rad. Det justerar även genom att ta hänsyn till en minskning av köp till följd av en dyrare produkt och ökade inköp av den billigare substitut. (Mer apelsiner, färre äpplen.)

I genomsnitt har BLS: s kedje KPI varit 0,25 procentenheter till 0,35 procentenhet lägre standard KPI. Genom att växla till den alternativa åtgärden skulle detta producera så mycket som $ 300 miljarder i besparingar och intäkter inom ett decennium. Congressional Budget Office har uppskattat att använda kedje KPI skulle öka den sociala tryggheten och spara $ 112.000.000.000 2012 till 2021. En ytterligare $ 33000000000 skulle kunna sparas genom att åtgärden till andra federala utgifter.

Bytet skulle också innebära att många av lönerna skulle stiga snabbare än det nya inflationsindex, och därmed skjuta människor till en högre skattenivå och producera så mycket som $ 90 miljarder nya inkomster under 10 år. Det skulle också minska räntebetalningarna på skulden med så mycket som $ 44 miljarder kronor.

Att omberäkna detta kedje KPI har varit en del av varje underskotts plan för att minska underskottet de senaste åren. En intensiv debatt har brutit ut över hur mycket inflationen, om någon inflation är önskvärd eller tolerabel i vår ekonomi. Men den diskussionen är skild från det viktiga steg som vi rekommenderar: Låt oss se till att åtgärden vi använder är korrekt och leder till resultat. http://www.businessweek.com/articles/2012-04-26/bloomberg-view-a-bipartisan-deficit-fix


Från den andra sidan, en artikel som belyser hur denna omräkning egentligen påverkar konsumenterna:

Diskuterande artikel från Financialsense:

För en vecka sedan rapporterades det att US Social Security Fund skulle få slut på pengar tidigare än väntat. Rapporterna nämner flera bidragande faktorer, till exempel lägre sysselsättning, löner skattesänkningar, samt ökade kostnader för de med funktionshinder  Så, vad skrevs i Bloomberg BusinessWeek i helgen? En artikel som säger att lagstiftarna från båda sidor av gången, tror att inflationen överskattats, och att en övergång till ytterligare förändring konsumentprisindex (KPI) är på gång.

Detta är typiskt beteende hos regeringen, och en sådan förändring skulle innebära ännu en stor omställning att lägga till dem som redan gjorts i KPI under de senaste decennierna. Precis som de tidigare ändringar som har gjorts på hur inflationen beräknas skulle den önskade effekten av denna vara att försöka att lura allmänheten att tro att inflationen är lägre än det är. 

Låt oss först se över situationen. KPI: s betydelse för ekonomin kan inte nog betonas. Det är riktmärket som bestämmer kostnaderna för justeringar av pensioner, skattepolitik, och många program ifrån myndigheternas sida. Det är också ett riktmärke som används i den allmännyttiga prissättningen, avtal rörande egendom, och på många andra sätt i verksamhet i hela den privata sektorn.

Det är ett steg i Washington att anta en rättsakt som kallas "fastkedjad KPI", som tar hänsyn till vanan från konsumenterna att de ersätter ett objekt för en liknande, billigare objekt. BusinessWeek artikeln anger att ändra beräkningen är nödvändig och skulle leda till högre inkomster för staten. Perspektivet i denna artikel är att fastställandet av KPI skulle "ge omedelbara besparingar" till regeringen ", och styra ekonomin mot fastare mark".

Vi säger: staten säger inte hela sanningen. De verkliga effekterna av denna förändring skulle vara ett hårt slag i ansiktet på sparare och pensionärer.

Det är ett faktum att ett lägre KPI-tal hjälper regeringen på många sätt. Det är också ett faktum att ett artificiellt skapat KPI som gömmer den egentliga inflationen, bestraffar sparare, och de vars inkomster beror på inflationens indexering, även anställda och företag som får justeringar utifrån detta, och pensionärer som lever på social trygghet eller andra program som är indexerade till KPI. Under de senaste trettio åren har KPI-inflationens beräkning ändrats flera gånger, och det har nästan alltid resulterat i en underskattning av vad vi anser vara realistiska prishöjningar. Varför det nästan alltid indikerat en lägre inflation än tidigare beräkningar? Det verkar som om detta görs för att hjälpa regeringen, och ämnar till att straffa andra. Dra dina egna slutsatser av dessa fakta. Vi har nått vår.

Under de senaste åren, när regeringen redovisar BNP-tillväxt är inflations siffran borträknad. BNP redovisas efter inflationen. Detta sätt, om någon ville överdriva tillväxten i ekonomin - låt oss säga, av politiska skäl - så vill de så klart leta efter sätt att minska den officiella inflationen. Naturligtvis, när politiker vill motivera framtida omgångar av QE, så är även då en lägre inflation bra eftersom att om inflationen är låg, så behövs pengatryckning för att stimulera ekonomin.

Den nuvarande KPI-korgen är mycket komplex. De föreslagna ändringarna kommer att göra det ännu mer komplicerat. Den föreslagna manipulationen eller justeringen kommer att göra KPI sammanlagt mer godtyckligt, och ge mer makt till regeringens statistiker. Om ett objekt som stiger i pris kan avlägsnas, och en post som motsvarar något lägre pris kan användas istället för den, kan man lätt se hur uppblåsningsdata kan manipuleras. Vissa skulle hävda att det kommer att ge statliga statistiker mer spelrum för att visa en KPI-siffra som politikerna vill.

Dagens KPI-korg omfattar ca 80.000 poster totalt. Många av dem skulle betraktas lyx, som ger lite verktyg för delar av befolkningen. Vid Guild Investment Management, bestrider vi behovet för de föreslagna justeringarna. Vi tror att detta är ännu ett knep för att få regeringen att framstå som mer framgångsrika i deras inflationsbekämpande men det har effekten att det straffar medborgare. Vår uppfattning är att se framåt, det minsta motståndets väg för priser - är upp - särskilt priserna på grundläggande behov som mat, kläder, husrum och energi. Detta är fallet oavsett vad de föreslagna nya anpassningar av KPI kan berätta för dig.

Det är på grund av behovet av en opartisk bild av kostnaden för grundläggande behov som vi skapat Guilds egna grundläggande behov IndexTM. Den GBNITM spårar priset på en korg av poster i kategorin "verkliga behov" för oss alla: mat, kläder, husrum och energi. Prisförändringar på underliggande grundläggande behov kan ta tid att sippra igenom ekonomin, men så småningom kommer de att genomsyra alla priser.Oavsett vad som görs för att justera KPI, betalar varje amerikan som äter, bär kläder, lagar mat, hyra eller äger ett hem för ständigt ökande kostnader och det är sannolikt att uppleva stigande priser under de kommande åren. Du kan spåra de skiftande priserna här i våra bokstäver. http://www.financialsense.com/contributors/monty-guild/tony-danaher/policymakers-claim-inflation-overstated-cpi-revision

Slutsatser:

Båda av de här texterna är skrivna som "propaganda texter" ifrån respektive läger och man får själv avgöra vilken bild man tycker representerar "sanningen". Detta då texten inte bara presenterar fakta utan också argumenterar för sitt ställningstagande.

Se även denna intressanta bild via länken hos financialsense då de visar deras alternativa inflations beräkning rörande konsumentpriser.
Vad jag tycker man kan utläsa från dessa två artiklar är dock att staten har goda skäl till varför de vill skriva ned inflationen så att den inte märks i offentlig statistik då ifrån statens håll finns många vinster. De kommer minska sina kostnader till sociala program, pensioner med mera om de hela tiden kan utgå ifrån att konsumenten måste använda den billigaste produkten eller tjänsten på marknaden oavsett kvalité på denna. Verkliga prisökningar skall betalas av minskad kvalité för den enskilde som då i statens ögon har fått samma utbud.

För konsumenten finns stora nedsidor i att staten får räkna om KPI genom att göra om reglerna för hur konsumentprisindex beräknas.

Staten kommer att behöva få in högre skatteintäkter de närmaste åren för att täcka upp för USA:s enorma skuldberg och kostnader för räntor på denna. Hur de skall få in dessa pengar handlar om en försämring för medborgarna oavsett vad de tycker om denna. Om man inte beräknar om KPI så kan staten ändå komma att göra många nedskärningar inom många områden och därför kommer inte medborgarna ändå hur de än gör att kunna undvika att ta alla dessa kostnader och nedskärningar.

Frågan är om dessa nedskärningar skall göras genom att staten lurar medborgarna med sin nya KPI beräkning som kan tyckas oärlig eftersom alla förändringar i beräkningen av KPI alltid har lett till att inflationen hela tiden beräknats lägre än den egentliga inflationen. Eller om det är bättre att staten är ärlig och gör nedskärningar öppet inom alla sektorer.

Det finns naturligt minst två uppenbara skäl till varför man inte vill göra detta öppet och ärligt. 

1) Befolkningen kommer att protestera vid varje nedskärning inom alla områden och kommer leda till svårigheter för politikerna att genomdriva sin politik. Detta med KPI omräkning handlar alltså om en bakdörr som staten tror att de kan använda istället där de i ett slag kan genomdriva en mängd "osynliga" nedskärningar och alltså spara stora kostnader för staten, vilket de alltså är tvungna att göra i vilket fall men här kan de göra stora nedskärningar på en gång.

2) Man vill även dölja statens problematik för omvärlden, att få inflationen att se låg och kontrollerad ut, vilket gör att USA har en större chans att hålla ned sina räntor och kontrollera sin statsskuld. Vilket politiskt sett även handlar om hela USA:s överlevnad som nation. Eftersom att om deras finansiella system faller med dollarns kollaps och räntor som rusar till höjderna, så kommer de även troligtvis att få svårt att hålla ihop kontrollen över sina delstater. Detta skulle i slutändan kunna leda även till ett uppbrytande av hela USA:s politiska system. Se händelser i Sovjetunionen tidigare samt andra stormakter. Det är alltså inte ett omöjligt scenario.

Detta skulle naturligtvis vara en väldigt utdragen politisk process. Men med så kraftig ekonomisk obalans är det troligt att delstaterna skulle kräva att få tillbaka en större kontroll över skatteupptagningen inom sina respektive delstater.

Fler och fler stater har exempelvis börjat ta upp en alternativ valutahantering genom att godkänna guld och silver som ett lagligt betalmedel: http://www.activistpost.com/2012/05/states-to-use-gold-and-silver-as-legal.html

Det är för närvarande Minnesota, Tennessee, Iowa, South Carolina och Georgia som väntar på godkännande ifrån sina respektive regeringar angående ett beslut att skapa en separat valuta. Denna siffra är en ökning från 2011, då bara 3 stater var modiga nog att utöva denna konstitutionella rätt.

Detta visar på att tilltron hos de respektive delstaterna för deras gemensamma valuta, och finansiella system och gemensamma ekonomi håller på att luckras upp. Då kan det ena ge det andra som en snöboll som rullar utför slänten och orsakar ett snöskred.

Vi kommer att få se mer av detta, inte bara i USA men även inom EU skulle det inte vara otroligt att man tittar över detta alternativ då det är en snabb enkel lösning ifrån statens sida, men med oerhörda konsekvenser för oss medborgare.

7 kommentarer:

 1. Uppskattar verkligen din blogg, imponerande informationsinhämtning och analys, fortsätter du i detta tempo kommer många nuvarande framstående bloggare att bli omsprungna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer. Tittar dagligen in på bloggen (via cornucopia) och blir mer o mer övertygad.

   Radera
  2. Jättekul att få positiv respons.:)

   Radera
 2. Vad snällt sagt.:) Jag hoppas på att kunna hålla ett bra tempo och kommer skriva så länge jag har något att förmedla. Jag har inte tänkt skriva en blogg om meningslösheter. (Då kan man ju läsa aftonblaskorna). Min förhoppning i första hand är att så många som möjligt tar till sig den information som jag tycker är viktig att ta till sig om vad som händer i omvärlden. Sen är det mindre viktigt om de läser det här, eller någonannanstans. Men media har tyvärr blivit en tunn "bidragare till information" i samhället, så numera måste vi alla själva läsa och skriva våra egna nyheter. Jag tycker själv att många av bloggarna jag läser, ger mig mer kunskap och information, än vad nuvarande svenskt medieutbud ger mig.:)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller helt med angående media. Norrbottens Kuriren hade i veckan under 2 dagar stora inlägg från ledarredaktionen angående Arktis och drömmen om stora narurtillgångar, läs olja, utan att med ett ord nämna oljetoppen och den kommande oljebristen.

   Hela artikelserien var rökridåer av snömos...

   Radera
  2. http://bodisforberedelser.blogspot.se/2012/05/lofven-smyger-med-peak-oil.html Som en blogg-granne uppmärksammade så verkar det som att Löfven har upptäckt den kommande energikrisen, dock med litet eller inget gehör hos övriga partier.

   Det är också svårt att säga om det beror på att media i sig har missat den växande problematiken kring olje och energikrisen eller om de anser att det inte ingår i deras nyhetsbevakning att också "informera" befolkningen om skeenden som pågår.

   Radera
 3. KPI, officiella etc och andra räknemetoder är bara en rökridå så att du ska fastna i tabeller och grafer och oändliga diskussioner om procent och korgar och dittan och dattan etc. Det enda relevanta, som är den riktiga inflationen, är och kommer alltid att vara "ökning av penningmängden". Att försöka hitta på orsaker till att detta inte gäller är bara bluff och båg och manipulation av siffror.
  Inflation = ökning av penningmängden
  Gör en graf över den du!

  SvaraRadera