En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 31 juli 2014

Vi sover en tredjedel av livet...

Svårt att tänka sig egentligen, att någon som levt närmare hundra år alltså varit sovande i 30 år. Nästan som Törnrosa alltså. Men så mycket tid blir det alltså om man varje natt sover ca. 8h (en tredjedel av dygnet). Jag hade inte tänkt satsa på en ny säng just nu egentligen men efter att ha krockat med min sängram ytterligare en gång så tänkte jag att kanske jag ändå kan slösa pengar på något så 'onödigt' som en ny säng. Den här har ingen hård sängram så kanske man slipper ytterligare obehag.


Nu är jag ju nästan den snålaste (mest ekonomiska) i världen. Så jag hittade den här som jag tycker verkar ha ett bra pris. Det viktigaste för mig är att den är lite fast i madrassen, då jag avskyr mjuka sängar. En hård säng blir även den mjuk i fjädrarna med tiden och tycker man det går för långsamt kan man alltid låta barnen hoppa lite i sängen så tar det problemet hand om sig självt. Att det inte var den dyraste säng jag sett gör ju också att man istället kan byta säng lite oftare.

I övrigt vet jag inte om det hade funnits en bättre säng någon annanstans. Men priset var svårslaget enligt mig eftersom frakten också ingick och de levererar till min gård. Osäker på om de faktiskt bär upp den också men annars får man väl göra det själv!
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/romance-180-kontinentalsang-sangpaket.html

Sen finns det knep om man vill få sin fina dyra säng att klara sig längre, så ska man varje halvår vända på madrasser (huvudända till fotända), samt de vändbara madrasserna ska man både rotera genom att vända och genom att då ändra på vilken del som är åt huvud eller fotända. Detta avlastar fjädrarna och får dem att nötas jämnare och leva längre så att säga. Även en övermadrass kan med fördel vändas och roteras på.

Jag har alltid önskat mig en kontinentalsäng just av den anledningen att man kommer upp lite i höjd.  Bekvämt att kliva i och ur sängen. Så nu får vi också se om det var ett bra köp. Den bör levereras redan imorgon så om ett tag när jag hunnit utvärdera den mer så kanske jag blir en bättre trevligare, mer utvilad människa? Kanske jag då lär mig att gå och sova i tid? 

Drömma går ju...

Riksinternaten tappar sin särställning...

Riksinternaten Lundsberg, Grenna och Sigtunas särställning ska upphöra har regeringen beslutat. Det innebär att skolorna förlorar sina statsbidrag och särskilda villkor. Sveriges tre riksinternat Lundsberg, Grenna och Sigtuna har haft en särställning vilket innebär att de har kunnat få särskilda statsbidrag och tagit ut avgifter för undervisningen. Regeringens beslut innebär att det upphör och att de blir vanliga skolor med samma villkor som andra friskolor. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/riksinternaten-blir-vanliga-skolor/


Efter många upprepade skandaler, främst på Lundsberg under de senaste åren 2012-2013 så har nu regeringen fått nog av dessa och sätter ned foten. Detta drabbar alla tre riksinternaten lika och de tre riksinternaten tappar alltså sin särställning. Nu kommer de att likställas med övriga friskolor vad gäller deras särskilda statsbidrag och att de inte kan ta ut avgifter för undervisningen.

Naturligtvis löser skolorna det ändå genom att höja kostnaderna för boendet och därmed täcka upp för eventuella förluster. Så det här handlar inte alls om pengar i slutändan. Lundsberg uttrycker i en intervju att de inte är oroliga för sin framtid.

"Men det är sannolikt att det kommer innebära att det blir större konkurrens om utlandseleverna i och med att alla skolor får samma villkor. Vi måste se till att vi ligger i spets när det gäller kvalitet och trygghet för eleverna, men det känner jag mig trygg med"

Kommer skolorna att kunna upprätthålla sina anor och sin stolthet som varit det som fått generation efter generation av överklass att skicka sina söner och döttrar till skolorna? Bör de inte vara oroliga för om de kan leva upp till kvalitetskraven på utbildningen? Om de konkurrerar på lika villkor med andra friskolor.

Jag tänker själv att på sikt är detta ändå ett hårt slag mot skolornas stolthet. Genom sin särställning har de ändå varit "förmer" än andra skolor. Samhället har genom att förändra detta, visat att på grund av skolornas skam och vanära (när ni vad som sker i det tysta förts fram i ljuset). Så kan skolorna nu inte längre hyllas till skyarna. Detta gör att deras status ändå kommer att sjunka på sikt. Kanske är det här sista generationen av t.ex. "äkta Lundsbergare" för att i framtiden ersättas av kreti och pleti som i efterdyningarna vill försöka få en bit av den sista nobla äran, medan skolorna ropar ut sitt sista 'Hurra'.

Lagändringen ska träda i kraft den januari 2016, med övergångsregler för elever som har påbörjat en utbildning innan dess.

onsdag 30 juli 2014

Minska matsvinnet...

Varje år kastar hushållen mat som uppgår till 1,2 miljoner ton. Ungefär 30 procent av all mat som produceras i världen hamnar aldrig på matborden utan blir avfall. I Sverige uppgår det totala mat­avfallet till 1,2 miljoner ton, eller 127 kilo per person, per år. Av det är mer än hälften – drygt 68 kilo per person – matsvinn, enligt en rapport från Natur­vårdsverket. Matsvinnet är den viktigaste miljöfrågan när det gäller mat, mycket viktigare än att välja ekologiskt.
http://www.dn.se/ekonomi/hushallen-kastar-tusentals-kronor-rakt-i-soptunnan/

Medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön behöver öka hos olika aktörer för att minska mängderna mat som slängs i onödan. Naturvårdsverket samarbetar med Livsmedelsverket och Jordbruksverket i ett treårigt regeringsuppdrag för att minska matsvinnet.


Den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala miljöpåverkan. Till exempel står den för cirka 50 procent av den totala övergödningen och 20-25 procent av den totala klimatpåverkan. Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, bland annat bekämpningsmedel. Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna.

Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan.

En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2010 visar att det uppkommer ungefär en miljon ton matavfall per år i hela kedjan. Då är inte jordbrukssektorn inkluderad. Hushållen svarar för den absolut största delen, i storleksordningen 670 000 ton. Det motsvarar cirka 72 kg/person och år eller 0,8 kg matavfall för en familj på fyra personer varje dag.

Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

För att inte tala om vad kostar de 72 kg mat som just -du- kastar varje år? Det tål att fundera på. Här finns alltså stora vinster att göra både för samhälllet, miljön och hushållen!

Det handlar i hög grad om konsumtionsmönster, beteende och attityder. Det höga tempot i samhället med allt högre förväntningar på materiell standard gör att hushållen idag ofta lider av brist på tid för att mer än nödvändigt engagera sig i matlagning. Detta betyder ökad risk för svinn genom att planering av inköp blir eftersatt, överinköp leder till att livsmedel hinner bli för gamla, bäst före dag feltolkas, att alla delar av råvarorna eller resterna inte tas tillsvara och att förpackningar inte töms ordentligt.

Vill du läsa mer? Läs den fullständiga rapporten här:

Norrbyskär: Ordningsregler från 1894...

Norrbyskär är en ort på ögruppen Norrbyskären utanför Hörnefors i den lilla del av Umeå kommun som ligger i landskapet Ångermanland och i Västerbottens län. Där startade Mo och Domsjös VD Frans Kempe år 1895 ett ångdrivet sågverk, en s.k. ångsåg. Samtidigt anlade han något av ett för den tiden genomtänkt mönstersamhälle för arbetarna. Sågverksanläggningen lades ned 1952.För att få anställning på Norrbyskär var man tvungen att ha två rekommendationsbrev. Det var högre krav än annorstädes i Sverige, att få en anställning här. Man hade höga krav för att få de bästa arbetarna. Samtidigt hade de många fördelar för att komma och bo här. En fördel var att man väldigt tidigt hade moderniserat kök och elektricitet på ön. Samt att samhället i sig också var så väldigt välordnat.Norrbyskär är fortfarande en idyll och pärla i svensk historia och väl värd ett besök om ni kommer er norröver. Min släkt kommer också delvis ifrån Norrbyskär, så en gren av släkten har fortfarande stuga på ön.Dessa ordningsregler ifrån 1894 tycker jag säger mycket om hur livet var på ön.


Ordningsregler.

1. Hvar och en som å Norrbyskären eller Kylörn fått sig bostadslägenhet upplåten, äfvensom andra personer, som på dessa ställen vistas, skola iakttaga snygghet, samt så väl inom som utom hus hålla rent och städadt inom sina områden.

2. Sopor och annat afskräde få icke utkastas annorstädes än på dertill anvissade ställen, äfvenså disk- och skurvatten samt urinkärl.

3. Elden skall sorgfälligt vårdas och må ingen lemna sin bostad utan tillsyn, förr än uppgjord eld är utbrunnen eller ock släckt. Bart ljus få ej begagnas vare sig utanför bostaden eller i uthusen vid påföljd af laga ansvar.

4. Främmande personer få icke utan förvaltningens tillstånd inhysas.

5. Ingen eger rätt utan förvaltningens medgifvande upplåta sin bostad till dansnöjen, möten eller sammanträden.

6. Vid brunnarna eller deras närhet får ingen som helst orenlighet ega rum, ej heller få kärl eller ämbar därstädes tömmas eller rengöras.

7. Köken få icke användas till sof-rum utan i de fall då endast ungkarlar vistas uti de samma och ingen matlagning eger rum.

8. Det åligger bostadsinnehafvare att jemte sin familj lefva stillsamt och ej störa sina grannar, äfvenså att noga tillse det barn eller äldre personer ej stada eller nertrampa gräsmattor och planteringar.

9. Strängt förbjudes hvar och en att å Skärens område fälla eller qvista vare sig barr eller löfträd.

10. All jagt å Bolagets områden är strängt förbjuden.

11. Ingen får hafva hundar och grisar.

12. Bostadsinnehafvare göres ansvarig för alla skador å målning, tapeter och fönster i sin lägenhet vållande genom vårdslöshet.

13. Assuranssprutorna få på inga villkor begagnas annat än till eldsläckning och åligger den person inom hvars lägenhet sådan finnes att väl vårda den samma samt tillse att den ständigt är fyld med vatten.

14. Till vedbrand får ej tagas skadligt virke. Vedhemtning skall alltid ega rum under arbetstiden och vid full dager, samt efter anhållen tillåtelse eller anvisning.

15. Anmälning till bakning, mangling och tvättning bör ske hos den i bagarstugan boende person, hvilken blifvit utsedd att antackna anmälningarna.

16. Det åligger hvar och en att noga hörsamma ordningsmannens befallningar rörande denna ordningsstadga.

17. Anmärkningar och klagomål öfver ordningsmannen anmäles å kontoret.

18. Ett exemplar af denna ordningsstadga skall finnas i hvarje bostadslägenhet.

Öfverträdelser mot dessa ordningsregler straffas med varning och afsked.

Norrbyskärs kontor i Oktober 1894.

Reportage från verkligheten...

Klockan är fem på morgonen, Luleå tågstation har just öppnat sin vänthall. Den här tiden på morgonen är det inte många besökare vanligtvis, men varje morgon klockan fem har en grupp människor börjat samlas här. Varje morgon kommer de för att få värmen inne i vänthallen, även om det inte finns bänkar att sitta på härinne längre för de tog man bort för att inte folk skulle sova här inne.

Varje morgon är det kvinnor som tvättar gruppens kläder i handfaten i badrummet. Det är deras enda möjlighet att tvätta kläder och sig själva. Badrummet har blivit ett tvättrum. När de tvättat klart samlas de sedan inne i vänthallen där de lagar sin mat på golvet där inne i vänthallen. Det finns ingen annanstans för dem att vara. De är hemlösa romer och saknar en riktig bostad här i Sverige. De har kommit hit ifrån andra länder exempelvis Rumänien där det finns 12-15 miljoner romer varav de flesta lever under fattigdomsgränsen. De har ingenting i sina hemländer. Därför kommer de hit för att försöka hitta sätt att överleva.

Därför har de hittat den här platsen, som de kan använda som samlingsplats. Järnvägsstationen. Jernhusen. Just den här första stunden på morgonen då ingen annan använder lokalerna. När de ätit frukost så åker de alla ut till de platser de vet att de kan sitta på under dagen. De tigger för sin överlevnad och hoppas att människor ska förbarma sig och ge dem en slant.


Mynt växlas sedan in på grillen nära järnvägsstationen. På så sätt kan de få växla till sedlar som är lättare för dem att ta med sig. Det är främst kvinnorna som tigger. Kvinnorna som tvättar kläderna och lagar maten. De två män som är med sitter under dagen i en park och tar det lugnt, de äter lite chips medan de väntar på att tiden ska gå. Det är inte deras jobb att tigga. Så ser könsfördelningen i just den här gruppen.

En kvinna ser jag varje dag sitta utanför COOP Örnnäset här i Luleå. Varje dag sitter hon där och rasslar lite med sin kopp. Hon säger alltid "Heeej heeeej!" till de som går förbi. Men de flesta hälsar inte tillbaka. De flesta låtsas att inte se. Någon gång kommer någon fram och lägger några mynt i koppen. Men tillfällena när någon gör det har minskat efter att kvinnan nu har suttit här varje dag i sex månaders tid. När hon började sitta här var det vinter och kallt. Mitten av januari. Kvinnan har sedan suttit här varje dag fram tills nu och den här perioden under sommaren har det varit alldeles för varmt. Men ingen annan stans har hon att ta vägen. Hon har suttit i skuggan och väntat.

Nyligen infördes ett system med tågvärdar här i Luleå. Gruppen har därefter slutat komma till vänthallen på morgonen för att de kanske själva känner att de inte längre kan vara där. Tågvärdarna har inte avhyst något från att vara inne i vänthallen men de har flyttat på sig av sig själva. Nu har jag inte sett dem men de måste ha hittat en ny plats...

Så fortsätter livet för en utsatt grupp som behöver få mer stöd och hjälp ifrån ett samhälle som har svikit dem...

Jag har tidigare skrivit om SKL (Sveriges kommuner och landsting) som också har börjat försöka hitta lösningar för att hjälpa de här människorna som kommit hit på jakt efter ett bättre liv.
http://rymdiz.blogspot.se/2014/06/stod-till-utsatta-eu-medborgare.html

DN har också tidigare skrivit en artikel där de beskriver mekanismerna bakom vad som händer. Många av de fattiga som kommit hit för att tigga, är organiserade som en grupp. Där är det männen som tar pengarna efter varje arbetsdag och i slutet av månaden får de tillbaka hälften av det som de fått in under dagen. Det är fattiga som utnyttjar andra fattiga. Men enligt en åklagare som bedömt ett fall liknande detta fast i Stockholm konstaterar att det inte går in under rubriken människohandel. Det finns inget brott i detta i dagsläget. Det är dock en väldigt utsatt grupp som behöver mer stöd och hjälp.
http://www.dn.se/sthlm/aklagaren-om-petrina-det-ar-inte-manniskohandel/

tisdag 29 juli 2014

Personlig säkerhet: GPS-spårare...

I kategorin små-elektronik med praktiska tillämpningsområden finns sådana här små GPS spårare som kan använda för att hålla koll på kidsen eller om man är orolig för sin egen säkerhet kan man bära den med sig som en typ "panikknapp". Trycker man på knappen kommer ens platsangivelse att skickas till upp till tre förprogrammerade mobilnummer. Praktiskt? Kanske.

Just det här exemplaret från: http://www.chipnplay.se/sparare-tracker-barbar-tracker-p-622.html?cPath=140_18 men det finns naturligtvis andra tillverkare av sådana.


Laddningstid 3-4h, sedan räcker batteriet i upp till 5 dagar beroende på hur ofta den skall uppdatera om var den befinner sig. Detta görs genom att den skickar sms till en mobiltelefon om var den är just då. Den här GPS-spåraren på bilden har även olika finesser som att man kan sätta upp koordinater för t.ex. bostadsområdet så att den larmar inte så länge den är inom sitt förprogrammerade område. Men om ens kids drar iväg till andra sidan stan kan den larma (genom att skicka ett sms) och säga att den lämnat området.

Möjligtvis kan en del tycka att det här är övervakning och intrång i den personliga integriteten om man använder den för att hålla koll på barnen. Men praktiskt för väldigt små barn skulle jag tycka, om man är orolig att de vandrar iväg för långt ifrån vad man kommit överens om.

Annars kan det ju vara praktiskt om man då är mer orolig för sin personliga säkerhet och känner sig allmänt otrygg, så kan man använda den här för att larma om vart man befinner sig. Varför inte ha den om man går hem på natten och ens anhöriga ändå sitter vakna hemma för att vänta på att man kommer hem säkert?

måndag 28 juli 2014

Projekt Vivarium - uppdatering...


Jag har ett odlingsprojekt på gång i min hall där jag provar att plantera in mina olika krukväxter. På det sättet blir allt ett eget självvattnande system och klarar sig flera veckor utan att jag behöver göra någonting. Det har ett eget pumpsystem i botten där det kan pumpa vatten över bakgrunden.


Det har varit igång närmare ett och ett halvt år nu och det hela verkar fungera bra. Antagligen ska jag försöka köpa lite mer växter från regnskogen snart och skyffla in där, för tanken med projektet var även att ha lite mer ovanliga växter. En annan fördel är att glaset håller insekter och blomflugor borta ur blommorna så man slipper dem i lägenheten.

Här är lite av bakgrunden till projektet:
http://rymdiz.blogspot.se/2012/12/vivarium.html

Skåpet står i hallen där det inte får något dagsljus men de verkar klara sig bra med ett växtlysrör, ett blått lysrör för att jag gillar ljuset av det, samt några ledlampor som ger lite extra ljus. Förmodligen skulle de nog behöva ännu mer ljus om man vill att det ska blomma i skåpet. Men just nu duger det med bara gröna växter.

Teoretiskt sett borde man kunna odla lite kryddor eller vad som. Istället för att ha de där engångskrukorna med kryddor man brukar köpa som alltid dör av uttorkning efter ett tag. Vad tycks?

lördag 26 juli 2014

Dagens tips: Utemöbel av lastpallar...


Tål att tänka på vad det är man betalar för egentligen. En korgsoffa modul med två platser kan kosta 2.500kr, så en soffa i den här storleken skulle då kosta ~10.000kr.

Det här alternativet kostar kuddar, lite färg, lite tid att måla och eventuellt slipa bordet om man vill ha en bordsyta utan stickor. lämpligen en vända till IKEA, men då krävs då tillgång till lastpallar. (Engångspallar duger bra, hur tunga är ni egentligen)?

En del som bygger hus själva kommer eventuellt ha lite lastpallar över efter bygget. Då kan man ju lika gärna göra något användbart av dem. Nu bor jag i lägenhet och utan tillgång till uteplats, men annars kan ju det här vara något för den händige...

fredag 25 juli 2014

Zombier i Umeå?En äkta nyhet publicerad i Västerbottens Kuriren 7/7 - 2014. Notera att det eventuellt kan ha varit nyhetstorka i den höga sommarvärmen och att skribenten for iväg något vad gäller det här viruset som enbart drabbar fiskar.

"I går hittade en person ytterligare ett antal levande döda laxar som låg en bit uppströms från Strömpilsplatsen i Umeå. Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen berättar att troligen rör det sig om samma virussjukdom som tidigare, Ulcerös dermal nekros (UDN).Ett virus som angriper hjärnan och som får laxarna att visa symptom liknande zombies. Viruset sprids via bett och kan även spridas till människor.
Det är inget vi kan göra något åt. Jämfört med tidigare år är det väldigt mycket större andel lax som vandrar upp och viss andel procent av dessa lider av detta och då syns det mer, säger Carlsson"


Notera att jag markerade stycket där skribenten for iväg, för det här viruset kan varken (i dagsläget) spridas till andra fiskar, djur eller människor. Men kanske kände författaren inte till det utan hade en dold agenda att i framtiden bli skribent åt någon av kvällstidningarna. Andra tidningar som senare återrapporterade nyheten höll sig mer till den neutrala sanningen: http://www.kuriren.nu/nyheter/ruttnande-lax-sprider-odor-i-umea-7742660.aspx
Men man vet ju aldrig, i framtiden...

Så Zombier på frammarsch alltså i Umeåområdet. Det är ju alltså bara en tidsfråga innan viruset muterar och en zombiehord tar över världen. I övriga nyheter går det nu att anmäla sig till årets Zombierun Sverige för er som känner att det är läge att öva på att fly från zombierna som kommer jaga er under den stundande apokalypsen. 5 km terränglöpning med lite hinderbana samtidigt som du försöker undvika zombierna är ju alltid en bra träning.
Loppet går av stapeln den 20:e september i Umeå. http://www.zombierun.se/anmalan
Jag har tidigare skrivit om vad Zombierun går ut på, http://rymdiz.blogspot.se/2014/06/zombierun-sverige.html
Hoppas vi ses där!

SMHI varnar för extremvärme...

SMHI höjer sin värmevarning från klass 1 till klass 2 vilket innebär ”extremt höga temperaturer”. Varningen gäller stora delar av Svealand och hela Norrlandskusten.
En rad värmerekord slogs i går i Sverige. Det mest spektakulära noterades i Umeå med 32,2 grader, den högst uppmätta temperaturen i staden sedan 1882. På flera orter var det i går den varmaste dagen sedan 1994, i Gävle (32 grader), Delsbo (31,8), Sveg (31.3), Sundsvall (31,4).
Särna i Dalarna hade den högsta temperaturen sedan 1975 – 30,9 grader. Och det kan bli fler rekord i dag. SMHI har gått ut med klass 2-varningar för ”extremt höga temperaturer” i följande län: Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Dalarna, Västernorrland samt kusten i Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten. Klass 1-varningen ligger kvar för Västra Götaland och Östergötland.
— Vi har ännu en varm dag framför oss på flera håll. Jag skulle inte bli förvånad om det blir en lika lång lista i morgon, säger Emil Björck, meteorolog på SMHI.
Framåt helgen blir det däremot något kallare.
— Det svalnar långsamt. Vi har ändå temperaturer på dryga 25 grader i stora delar av landet på lördag och söndag, säger Björck.
En klass 2-varning utfärdas när den maximala dagstemperaturen väntas nå över 30 grader fem dagar i följd, eller när den väntas gå över 33 grader tre dagar i följd.

En angenäm varning må jag säga, än så länge njuter vi av tillvaron!

onsdag 23 juli 2014

Det är dags för världen att lösa situationen i Israel/Palestina...

Judarna kan mycket väl vara 'Guds utvalda folk' som Bibeln säger, utan att det ger dem absolut rätt att bete sig hur de vill, gentemot Palestinierna. Organisationen Hamas heller vill inte ha krig i första hand även om de ofta framställs som enbart en terrororganisation. De vill ha tillbaka sitt land (Palestina) som FN gav bort hälften av till Judarna som invandrat till Palestina, efter andra världskriget. Fast Palestiniernas befolkning då var ca. 70% i området så fick Judarna 52% av landområdet. Krig utbröt nära ögonblickligen och resten är, som många verkar tycka. Historia. Men samtidigt påverkar bakgrunden hela tiden nuet.


Man kan argumentera för att en omvärld (FN och Världssamfundet) inte plötsligt kan besluta att ge bort mark i ett område som de inte äger. Där det redan finns befintlig befolkning. Dessutom till en tydlig snedfördelning av landmassan mellan de två folkslag som fanns på platsen. Det kom av omvärldens dåliga samvete efter andra världskriget. Detta gjorde att dagen efter staten Israel utropats så blev det alltså krig. I detta krig tog Israel ytterligare 21 % av landmassan för att ha totalt 73% av marken. 

Mer bakgrund om konflikten: http://www.globalis.se/Konflikter/Palestina

Även samtliga omkringliggande arabländer har varit missnöjda med den här lösningen som konstruerades av Väst, ifrån dag ett. Därav att nästan alla arabiska länder har ett horn i sidan till Israel. Israel har dock stödet ifrån USA och har därmed haft tillgång till kärnvapen och idag har de så bra militärstyrka att inget annat land vill ha en konflikt med det. Det dåliga samvetet ifrån omvärlden efter andra världskriget har gjort att omvärlden fortsatt att hålla tyst efter 1948 då Palestinierna hade flytt, och de som var kvar var undanträngda på små landremsor (Gazaremsan och Västbanken). 

Israel accepterade inte ens att Palestinierna fick vara på Västbanken som Israel hade ockuperat utan de gjorde olagliga folkomflyttningar för att fortsätta tränga ut Palestinierna även från denna landremsa. Fjärde Genevèkonventionens artikel 49 förbjuder en ockupationsmakt att förflytta sin egen befolkning till ockuperat territorium. Israel har alltså också brutit mot internationella överenskommelser. Från Naqba år 1948 till 1967 var området en del av Jordanien, som sedan 1988 avsagt sig alla rättigheter till området till förmån för det palestinska folket. Jordanien gav alltså en bit mark till Palestinierna men inte ens denna landbit ska Palestinierna alltså få ha ifred, för Israelerna. 

Palestinierna behöver få en egen landmassa de kan kalla sin egen och få vara en egen erkänd stat. Nedan, deras flagga.


Israelerna som i det här läget har övertaget på alla sätt, militärt, ekonomiskt, socialt, behöver göra STORA eftergifter. Ge tillbaka land till Palestinierna så att dessa båda stridande parter kan upprätta en tvåstatslösning i området. Men eftersom Israel aldrig kommer gå med på att lämna åter landområden kan jag inte se att Hamas någonsin kommer sluta med sin kamp. De är i ett låst läge!

Andra viktiga händelser:

- 1967 bröt sexdagarskriget ut då Israel går till anfall mot arabstaterna, med Egypten i spetsen som brutit mot demilitariseringen av Sinai (från 1956) och stationerat trupper vid Israels gräns. Israel kände sig med rätta hotat efter år av provokationer. Det är dock Israel som startar kriget och vinner en totalseger på sex dagar. Egypten förlorar Gaza och Sinaihalvön. Jordanien förlorar Västbanken.

Omedelbart efter kriget tar FN beslut, i resolution 242, att ingen mark får vinnas genom krig. Därmed stadfästs att Israels ockupation av Västbanken och Sinai, är olaglig. Även om Gaza idag inte är ockuperat väl blockerat) 

- 1973 försöker Egypten återta Sinai och Syrien Golanhöjderna men misslyckas i det s.k. Oktoberkriget. 1979 erkänner till sist Egypten Israel och Sinai återlämnas. Egypten avstod även Gaza (som dock inte återlämnas till den nybildade Palstinska Myndigheten förrän 2007) Nästa land som slöt fred var Jordanien (1994) som avstod Västbanken (till förmån för palestinierna) 

- 1993 accepterade PLO en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser. PLO erkänner Israels rätt att existera. (Osloavtalet) Israel å sin sida erkände PLO som överhöghet över den Palestinska Myndigheten och dess arbete att organisera val och styre i Gaza och på Västbanken. Israel erkände dock inte Palestina som stat. Hamas däremot, erkänner inte Israel.

Klicka på bilden för en större bild av vilka länder i världen som godkänt Palestina som en stat, sedan tidigare!


Våldet ser inga gränser. Men någonstans mitt i all förvirring måste vi ta avstampet i de folkrättsliga grunderna. Dessa är: 

(1) 1947 års delningsplan och 
(2) Resolution från 1967 att ingen mark kan vinnas genom krig. 

Enligt dessa folkrättsliga grunder är Israel en ockupationsmakt, dels av de områden som intagits i strid mot FNs beslut och dels p.g.a. de blockader av palestinska områden på Västbanken och Gaza, samt provocerande illegala bosättningar inom palestinska områden på Västbanken vilket sammantaget förorsakar ett ohyggligt lidande och kan klassas som krigshandlingar. 

Hamas taktik, leder inte framåt och ingen kan ju stödja raketbeskjutningarna. Men vi kan förstå vad det är som händer. Nu kontrollerar dock inte Hamas området helt, utan beskjutningar mot Israel utförs även av andra milisgrupper i området. 

FN har agerat svagt i 66 år och bär ansvaret för att frågan aldrig tycks nå en lösning. Palestinierna har rätt till ett eget land. Det sade man 1948. Det är ännu inte verklighet. Med detta som grund kan jag på ett sätt förstå den frustration som många palestinier känner, som röstat på Hamas i Gaza. Det isaeliska brutala mördandet av civila klassar staten som en av världens värsta terroriststater.

söndag 20 juli 2014

USA vs. Ryssland, hoppas att demokrati och frihet vinner...

Jag ser att mycket i diskussionerna kring konflikten i Ukraina handlar om vad de båda sidorna har gjort eller inte gjort avseende exempelvis att påverka politiken inom Ukraina. Att stödja eller inte stödja olika fraktioner och att de uppgifter man väljer att tro på gör att man väljer att ta ställning för den ena eller andra sidan. Oavsett vad en vinst av den sidan skulle ha för påverkan på världen i övrigt.

Jag skulle inte ta allt man läser från de olika sidorna, för "sanning" heller eftersom att oavsett vilken sidas nyheter man tittar på så kommer det att vara fullt av propaganda. I slutändan tycker jag man ska gå på ett enda faktum, gillar man demokrati i världen, eller vill man bo i en diktatur? I ett krig kommer båda sidor att använda de sorters tvivelaktiga metoder som jag också nämner.

Jag återkommer ofta till att bara försöka påminna människor om skillnaden mellan demokrati och diktatur. Att alla världens länder befinner sig på en glidande skala mellan de två punkterna.

Titta här på demokratiindex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

På bilden: Demokratiindex 2010.


Länderna delas in i fyra kategorier baserade på dess demokratiindex: funktionella demokratier, demokratier med anmärkningar, hybridregimer och auktoritära regimer. De kriterier som tagits i beaktande vid denna rapport är enligt följande:

- Huruvida nationella val är fria och rättvisa;
- Rättssäkerheten för väljarna;
- Influenser från främmande makter på regeringen;
- Möjligheten för medborgare att påverka politiken

Detta är det absolut viktigaste för mig, vilka länder i världen som man kan anse som "fria". För mig innebär fria länder, demokratiska länder den största möjliga lycka vi människor kan uppleva. Respekt för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter. Frihet att tro på vilken religion man vill, eller friheten att vara exempelvis homosexuell. Ett land som Ryssland tillåter t.ex. inte den homosexuella läggningen.

Fortfarande är alltså USA att anse som mycket friare än Ryssland. Därför hoppas vi på att USA vinner kriget som pågår kring regionen Ukraina. Så att vi fortsätter leva i en så pass fri värld som vi bara kan. Även om det kanske är en utopi att den någonsin kommer bli helt fri. Det här indexet är skapat av The Economist, men det finns även andra sådana här index.

http://www.heritage.org/index/ranking   ex. USA på plats 12 och Ryssland på plats 140 vad gäller enbart den ekonomiska friheten.

Fraser Institut, Canada listar friheten i alla världens länder. Här finner vi USA på plats 7 och Ryssland på plats 89. http://www.freetheworld.com/humanFreedom.php

"The index is based on measures of freedom of speech, freedom of religion, individual economic choice, freedom of association, freedom of assembly, violence and crimes, freedom of movement, homosexual rights and women's rights. Other components of the Freedom Index include human trafficking, sexual violence, female genital mutilation, homicide, freedom of movement, and adoption by homosexuals."
http://www.freetheworld.com/2012/freedomIndex/Towards-Worldwide-Index-3-Vasquez-Stumberger.pdf

Ryssland är en hybridregim, när man tittar på demokratiindexet som The Economist skapar. Just snäppet över den typ av auktoritära regimer man finner i t.ex. Kina här i siffrorna från 2010, men i siffrorna från 2011 har de sjunkit ytterligare och är nu i stort att anse vara en auktoritär regim. Har inte sett siffror än för 2012.

Det är de här länderna vi hoppas ska börja ta steg för steg mot en med funktionell demokrati som vi finner här i Sverige, i Canada, i Australien, USA exempelvis. Det kommer vara en lång resa för dem om de kommer att nå dit vet vi inte.

Sverige är på plats 4 i den här listan och Ryssland på plats 117. Ett nästan oändligt gap kan man tycka. Därför tycker vi också väldigt olika i de frågor som rör hur demokrati skall skötas, omröstning i val och annat som vi har sett när Ryssland försökt att sköta "fria val" på Krim.

Det är naturligtvis viktigt för oss i den "fria" delen av världen att länder som har varit att anse som fria inte tas över av regimer som vill göra dem ofria. Jag är för mer demokrati och frihet i världen, hur ska vi nå dit är frågan? Hur tänker du själv vi ska nå dit? 

fredag 18 juli 2014

Spekulationer...

Inget är så intressant som att se omvärldens reaktioner i efterspelet av en mänskligt skapad katastrof. Från första sekunden kommer tankarna på om det var en olycka eller om det varit något som gjorts med flit. Jag tänker naturligtvis på det nedskjutna charterplanet över Ukraina. En Boeing 777-200 som gick ned över det 'ryskkontrollerade' området i östra Ukraina. Men ganska snart stod det klart att det var en händelse skapad av människor och med avancerade vapen. T.ex.  SA-11 missiler eller BUK-system kan ha varit vapen som använts för nedskjutningen.
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/17/malaysia-airlines-plane-cras_n_5595516.html

Vad innebär då en sådan här händelse för omvärlden? (Foliehatt på!)- Om planet sköts ned med flit och om det var Ryssland som låg bakom så kommer ytterligare sanktioner ifrån båda håll. Ryssland kan ha haft som syfte att eskalera konflikten i intresseområdet för att öka sin närvaro. Ryssland kan mena på att ytterligare närvaro ifrån dem skulle ge mer stabilitet till området och därmed öka säkerheten för alla. Även om situationen från början är skapad av dem.

Frågan är vad meddelandet som först gick ut ifrån de ryska seperatisterna där de sades skryta över hur de skulle ha skjutit ned ett Ukrainskt fraktplan betyder. Var detta meddelande ett meddelande som skickades ut i syfte för att ge kontra-information? Att det skulle verka som att det inte var en planerad nedskjutning? Meddelandet togs bort väldigt kort tid efteråt. Ett sådant agerande ger ett större intryck av att det var amatörmässigt skött och inte att en stor stat med enorma resurser (Ryssland) skulle ligga bakom. Även ett sådant meddelande skulle kunna vara producerat som en del i en plan. Eller så visar meddelandet att man faktiskt inte visste vad man skjutit ned i förvirringen.

- I den här konflikten så kan nu USA tvingas till ytterligare åtgärder eftersom så många som 23 amerikanska medborgare fanns ombord planet. 295 döda totalt och av dessa var 280 passagerare och 15 besättningsmän. Det var ett misstag av Ryssland att inte ha tillgång till passagerarlistor för det nedskjutna planet. Eller så nöjde man sig med att det faktum att det var ett Malaysiskt plan och att man trodde det skulle vara mer turister av blandade nationaliteter. USA har redan krävt att flygplanets svarta låda inte får föras av landet, då de ryska seperatisterna hade tänkt skicka den till Moskva. USA skickar FBI personal att bistå utredningen av flygkraschen. De har ett stort intresse i vad utredningen egentligen säger och om det är enskilda ryska terrorister/seperatister som ligger bakom, eller om det verkligen är Ryssland.

100 Aidsforskare fanns ombord planet, enligt andra källor. Var de ryska-seperatisterna då plötsligt pro-aids eller var det för att det skulle finnas ett ännu större politiskt värde i att världen förlorade något värdefullt i och med den här nedskjutningen? Återigen, hade man tillgång till passagerarlistor eller var det en slump?

Spekulationer är viktiga i ett första skede därför att om man försöker tänka igenom varje del för sig så kan man anta eller förkasta det som en trolig förklaring. Medan man funderar över betydelsen av händelser kan man se hur troliga eller otroliga de olika teorierna kan verka.

Jag tror själv att även om Ryssland nu visar sig ligga bakom nedskjutningen, eller att det var sanktionerat av Ryssland, så tror jag inte målet i sig var så noga valt. Vilka som var ombord är i ett sådant läge ointressant och att det istället var mer oturligt om det råkade vara aidsforskare eller amerikaner ombord.

Med tanke på att Ryssland i stort är en svajig lerkoloss på ostadiga fötter gissar jag på att de inte har någon bra struktur på plats. Utifrån det gissar jag på att de inte kan detaljstyra vad deras ryska seperatister gör på plats, även om de i sig, är sanktionerade av Ryssland då de vill ha en destabilisering av området. Men exakt hur seperatisterna går till väga, behöver inte vara något som Ryssland i stort har insyn i. Detta gör det hela även lite pinsamt från Ryskt håll då det faktiskt visar hur lite kontroll man har över området man gick in i.

Oroande är ändå att Ryssland fortsätter sitt informationskrig och redan i ett tidigt stadium gick ut och anklagade Ukraina för att vara ansvarig för nedskjutningen. Från Ukrainska myndigheter har man ännu inte uttalat sig så specifikt bara att man inte använt luftvärn i konflikten eftersom de ryska seperatisterna inte har tillgång till flyg. Ryssland har som mål att ta över hela Ukraina på sikt och även andra omkringliggande områden som man har sneglat på.

Ryssland håller även på med informationskrig mot andra tidigare ryska-stater och det finns en betydande risk att de kommer annektera även andra områden som de tidigare sett som ryskt område. Även i Sverige ökar den ryska underrättelsetjänsten sin närvaro. Ryssland har ett gammalt horn i sidan till Sverige och vi har fått höra negativ propaganda om Sverige och svenskarna ifrån Ryssland tidigare. Det gör att Sverige också bör vara oroliga på längre sikt och det är också anledningen till varför vi inlett förhandlingar med NATO för att bli ett stödland till NATO (Host Nation Support). Vi har inget eget försvar så det är en helt naturlig utveckling efter den nu oroliga situationen EU-Ryssland. Det avtalet kommer att vara på plats först 2016.

Informationskrig är otroligt svårt att försvara sig emot eftersom att människor i allmänhet tar till sig delar av propagandan om de inte detaljstuderar varje fråga. Det gör omvärlden oenig och de får svårt att hantera händelseförloppet som en enhet.

Mitt råd: Köp ytterligare en foliehatt och tro inte på allt du läser! 

söndag 13 juli 2014

Semestertider...

Det här året åkte vi en vecka till Cypern. Det behövdes verkligen för jag hade ställt in mig på att jag behövde en vecka total avkoppling. Mitt enda mål var en solstol, bad, ett trevligt lugnt hotell och ingen dramatik. Jag har haft ett otroligt högt tempo under lång tid och kände att jag behövde spendera lite tid på mig själv. Eftersom min son är en period med sin pappa under sommaren så åkte vi utan barn den här gången. Ibland behöver man även lite "egentid". Då min son har hyperaktivitet och svårt med impulskontroll får man annars ägna semestern åt att jaga honom så att han inte t.ex. dränker sig i den djupa delen av poolen. Så därför åkte vi alltså ensamma den här gången.

Lite dåligt samvete får man ändå, men jag tror att ibland behöver man sätta syrgasmasken på sig själv först, innan man hjälper andra så att säga. Alla behöver vi någon gång lägga tid och resurser på oss själva.


Det här är Sentido Sandy Beach Hotel, Larnaca, Cypern. Den är klassad som ett fyrstjärnigt hotel, men man får då räkna att viss standard är utifrån cypriotisk klassning och de har ju en helt annan byggstandard än vad vi är vana ifrån här i Sverige. Egentligen borde jag kalla det för "skuggsemester" för jag är aldrig i öppna solen om jag kan hjälpa det, men njuter ändå av värmen och vackra utsikter.

Mitt semestermål uppfylldes och jag har haft en otroligt avkopplande vecka. Kan inte ens minnas när jag senast lade tid enbart på mig själv, men eftersom min son är 7 år nu så gissar jag på att det var mer än 7 år sedan. Härligt och på tiden alltså. Vi har inte gjort så mycket speciellt egentligen bara njutit av de vackra omgivningarna, att se lite klart vatten och palmer vaja i vinden. Att få slappna av och knappt ha tillgång till internet. TV på Cypern tar bara in olika kanaler dubbade på turkiska och cypriotiska, grekiska. Så det gör att man inte ser på TV heller. Varma kvällar med middag utomhus i solnedgången och musik som hördes ut i sommarnatten räckte gott och väl.

Man kunde se som på många andra resmål att hotellen och vissa delområden är välmående, medan det varvas med rivningsfärdiga hus och halvfärdiga ruiner. Detta då efter finanskrisen 2008 slutade bankerna att finansiera byggprojekt över en natt och de lämnade byggnationer halvfärdiga då det inte fanns pengar. Ingen har sedan varken kunnat riva eller ta över de fastigheter som nu bara står som en sorglig påminnelse om hur sådana kriser i ekonomin sätter sina spår i landskapet. Jag skulle önska att man kunde riva bort alla rivningsfärdiga och halvfärdiga hus, för Cypern har vackra saker men det stör landskapet. Dessutom ägnar man sig inte så mycket åt underhåll av saker när de väl är färdiga vilket jag också skulle önska att man lade tid på en skvätt färg och annat. Mycket slits hårt i solen och det ser uppgivet ut när man slutar vårda det man har.

Cypern har en del lokal matkultur som är intressant och som var härligt att uppleva. De har egna vinsorter som endast finns här. St. John Commandaria finns t.ex. att få tag i på vårt eget systembolag för den som är intresserad. På Cypern finns även halloumi (ost) som många provat kasta på grillen även hemma. Små rätter med Meze olika smårätter och Lamm Kleftiko där man långkokat lammet tills det faller sönder i bitar. (tänk pulled pork eller en chili gryta där köttet har samma konsistens). Så det var också trevligt prova på.Mycket hemlösa katter finns och en del hundar strövar på gatorna, inte lika öppen fattigdom som i exempelvis Italien och såg inga tiggare vilka översvämmar områden i t.ex. Toscana. Så även om många lever på liten inkomst så är det ändå inte lika öppen fattigdom som i många andra områden. Kanske för att det är en ö och man har haft mindre intresse av att ta sig hit. De har även mycket kackerlackor och såg en sådan på sidan av hotellet. Aldrig inne någonstans och inte fler än en så det kändes ändå bra. Men conciergen på hotellet sa att de sprayar hotellet en gång per månad samt att de sprayar hemma i sina privata hem. Om de har fönstren öppna kan en kackerlacka flyga in då de är flygandes.

I övrigt en typisk semesterö, fullt av turister men ändå med en viss lokalcharm om man undviker de värsta turiststråken. Solsäkert i Juli med inte en enda droppe regn på hela månaden. Runt +34 grader och ca. +25 i vattnet. AC på rummen behövs, faktiskt lättare vara där än när man kom hem till Sverige nu och det fortfarande är +28 grader men vi inte har AC i husen hemma så är det svårare sova på natten i värmen här hemma.

De har andra lagar än i Sverige och här såldes exempelvis Absinthe sprit med 80% alcohol rakt på det lokala minimarket. Vapen såldes som souvenirer i souvenirshoppen och här fanns allt från knivar, butterfly modell, teleskopbatonger, basebollträ, nunchakus, knogjärn, små svärd och annat roligt. Inte förvarades de i en monter som det skulle varit i Sverige utan istället så att turisterna kunde leka med sakerna om de ville, just bredvid kassan och kanske också dåligt om de skulle använda vapnen till att råna butiken istället för att handla.Har ingen aning om orginal is-teet med cannabis verkligen innehåller cannabis men det visar ändå på vilken liten tillsyn eller intresse som myndigheterna har för eventuella drog, eller vapenfrågor. Som sagt är det mycket andra saker som man får uppleva på en semester och som ger perspektiv på tillvaron. Men huvudsaken för mig är att jag är utvilad igen och nu i form för en ny höst.

I övrigt värt att nämna att de har vänstertrafik och att övergångsställena blir gröna samma sekund som det slår om till rött för bilarna. De kan alltså köra fortfarande när du har rätt att gå över. När du kommit halvvägs över övergångsstället blinkar det grönt. Då slår även trafikljusen om för bilarna till blinkande gult och om ingen är i vägen på deras sida vägen får de köra. När det är vänstertrafik och man tittar åt fel håll finns det alltså potentiella faror här...

Nu när jag är hemma igen följer två semesterveckor med min son. Med mycket aktiviteter och badande kommer han att få göra allt det som barn tycker är roligt på semestern. Nu när jag fått vila upp mig kommer jag även orka med en semester i högre tempo. Vad gör ni under semestern?

tisdag 1 juli 2014

Fly-In Åsele...

I vårt samhälle har det alltid varit nya lösningar som drivit utveckling och skapat nya ekonomiska vinster. Näringslivet behöver alltid fundera på hur man kan skapa tjänster som samhället behöver och var det finns nya marknader. Ibland kan detta ske i samarbete med föreningslivet. I Sverige finns det många föreningar med massor av utövare som vill ha en meningsfull fritid och njuta av tillvaron. Samtidigt kan dessa föreningar vara en tillgång för näringslivet.

Jag blev glad över att se det här nya initiativet för en möjligtvis liten marknad, men samtidigt nyskapande och intressant!

Åsele är en liten ort som kanske har svårt att dra turister och besökare. I ett initiativ ifrån en restaurang som råkar ligga i direkt anslutning till Sveriges längsta landningsbana på gräs. Kom man fram till att man kunde använda den här landningsbanan. Man bjöd in en mängd flygklubbar som verkar i regionen i Norrland och sade att det var dags för en Fly-In. De var alla välkomna att flyga till Åsele, landa på deras landningsbana. Kunna hålla gemensamma klubbträffar och samtidigt njuta av deras goda mat kanske?

Genlanda heter flygfältet utanför Åsele som med sin en kilometer långa landningsbana av gräs är Sveriges längsta. http://kartor.eniro.se/m/95EWJIntresset fanns och föreningarna skickade ut inbjudningar till sina medlemmar. I slutändan för denna första premiärtur var det 12 plan totalt som valde att flyga till Åsele och landa. De kom ifrån olika orter i Västernorrland och Västerbotten. Jenny Lundqvist var initiativtagare och äger campingen och den intill-liggande restaurangen. Man kallar denna händelse för "Airborn" i Åsele.
http://www.vk.se/plus/1226134/airborn-i-asele?pak=oyXAgrWATl79P8UFn0GFHz2IgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D
Inte oväntat vara det mycket uppskattat av piloterna eftersom det är sällan det finns en restaurang alldeles bredvid där man landar. De fick också möjlighet att träffa varandra och ha en trevlig dag kring Åsele Camping. Det bjöds även på musik där i gräset och för campingen och restaurangen blev det också något som lockade andra turister och besökare att komma och titta på planen. Även Åselebor passade på att komma och ha picknick där i gräset.

I Augusti kommer de köra ett sådant här arrangemang igen. Varför vänta? Som jag ser det är det just den här fantastiska mixen, mötet mellan föreningslivet och näringslivet. Som samtidigt skapar nya möjligheter och ett mervärde för alla inblandade. Det är så samhället är tänkt att fungera! 

Många landningsbanor av gräs i Sverige som funnits har låtits växa över. Genom att landningsbanan används kommer den även att fortsätta att existera. Samtidigt är det sådant som kan sätta små orter som Åsele på kartan!

Särbegåvade i populärkulturen...

Några favoriter, som är förebilder för särbegåvning hur de gestaltats i böcker, film och tv. Kanske något för sommaren då man behöver saker att göra när man är ledig och har gott om tid!


Böcker

- Asimov, Isaac - professor och särbegåvad själv. Skrev mycket science fiction, själv tycker jag Stjärnmörker (Nightfall) var en av hans främsta skapelser.

- Auel, Jean M - Earths Children (Grottbjörnens folk, Hästarnas dal, Mammutjägarna m.fl,) Ayla är särbegåvad.

- Backman, Fredrik - Min mormor hälsar och säger förlåt (2014) Elsa 7 år och mormor är genier. Mormor har skapat en fantasivärld hon lever i men där Elsa kan bli en del av och finna en frizon där hon kan passa in.

- Burnett, Frances Hodgson - En liten prinsessa, (skriven 1888) huvudkaraktären Sara Crewe är väldigt empatisk, även om hon inte är direkt särbegåvad. Men berättelsen lämpar sig väldigt väl för särbegåvade barn som har stark empati. Sara som blir föräldralös känner sig utanför i världen vilket också många särbegåvade gör.

- Dahl, Roald - Matilda (intellektuell särbegåvning, Matilda lär sig läsa mycket tidigt mm)

- Jersild, P C - Geniernas återkomst (1987) fiction. Vi får följa våra tänkta tidiga förfäder, intelligenta småapor som lever i nära symbios med stora gorillor, till en bit in i framtiden där återskapade genier Einstein och Beethoven lever tillsammans med bland annat neandertalare på ett behandlingshem.

- Kushner, David - Masters of Doom. (2003) Nonfiction. John Carmack och John Romero skapade spelet Doom. Otroligt insiktsfull presentation av John, Carmack som är en fantastisk särbegåvning. Skapade Id Software (företag) har en hobby inom raketbyggande och idag bygger han Oculus VR (Virtual Reality). Om ni lyssnar på intervjuer med John Carmack idag, så är han en av dem som har störst tekniskt kunnande inom programmering och hur programvara fungerar ifrån grunden. Att läsa den här boken om honom tycker jag var otroligt intressant.

- Montgomery, Maud Lucy (skriven 1908) - Anne på grönkulla, inte exakt särbegåvad men en drömmande själ och väldigt kreativ, empatisk och sympatisk. Många särbegåvade barn som har stark empati dras därför även starkt även till den här karaktären. Anne känner sig även i ett utanförskap vilket många särbegåvade också gör.

- McCaffrey, Anne - Dragonsong trilogy (särbegåvning inom musik)
- McCaffrey, Anne - Crystalsinger saga (särbegåvning inom musik, författaren Anne studerade själv musikteori mm)

- Tolkien, J.R.R - Lord of the rings. (1954)  Eftersom författaren Tolkien i det här fallet, själv var särbegåvad och hade en linguistisk begåvning så är hela hans värld otroligt detaljerad. Med fördel kan boken motivera till vidare studier inom Tolkiens värld och språk mm.

Överhuvudtaget finns många karaktärer som är "utanför ramarna" inom fantasy och science fiction genren så många särbegåvade verkar gilla dessa.Film

- Amadeus (1984) musikalisk begåvning Wolfgang Amadeus Mozart.

Avengers (2012) se karaktären för Iron Man, Tony Stark.

- A Beautiful Mind (2001) Russel Crowe, Matematiskt geni, schizofreni. 

- Cloudy with a chance of Meatballs (2009) Pixar om ett ungt geni, uppfinnare som uppfinner en matmaskin som får det att regna köttbullar.

- Finding Forrester (2000) Sean Connery, Rob Brown spelar Jamal, en särbegåvad basketspelare som kommer från dåliga sociala förhållanden. Får speciell undervisning av Sean Connery som spelar Forrester, en författare. Visar sig att Jamal även har en fallenhet för skrivandet och litteratur.

- Good Will Hunting (1997) Matt Damon, särbegåvning matematik mm

- Iron Man (2008) Robert Downey Jr spelar karaktären Tony Stark som är särbegåvad.

- Limitless (2011) Bradley Cooper som användaren av en mystisk drog kan använda 100% av sin mentala kapacitet.  http://www.imdb.com/title/tt1219289/?ref_=nv_sr_1

- Little Man Tate (1993) Jodie Foster och Adam Hann-Byrd sin Tate ett matematiskt geni, musikaliskt/kreativ särbegåvning. 7 åriga Fred Tate är ett underbarn. Jodie Foster som hans mamma vill ge honom alla möjligheter.

- Pi (1998) matematiker letar svaret på pi och ett nummer som ska låsa upp universums hemligheter. Väldigt speciell klippning/berättarteknik och inte en film för alla.

- Rain Man (1988) Dustin Hoffman, Tom Cruise. Dustin Hoffman spelar en Savant .

- Searching for Bobby Fischer (1993) Schackbegåvning.

- Sherlock Holmes (2009) Robert Downey Jr. Jude Law m.fl.


 TV

- BBC - Sherlock, 2010- (Benedict Cumberbatch, Martin Freeman). Benedict spelar den klassiska Sherlock.

- Doogie Howser, M.D (1989-1993) Neil Patrick Harris som underbarnet som läst till läkare innan han är 14 år gammal. Komedi.

- Hawking, 2013 (Stephen Hawking) berättar själv om sig själv ur sitt perspektiv.

- House M.D, 2004-2012 (Hugh Laurie) House är särbegåvad läkare. 

- MacGyver (1985-1992) särbegåvning inom vetenskap, kemi, teknik, kan bygga vad som helst av ett tuggummi, gummisnoddar och lite folie samt ett batteri.

- Suits, 2011-  (Patrick J. Adams) spelar Mike en avhoppare från college som lärt sig juridik på egen hand för att kunna fuskgöra prov åt andra. Blir rekryterad till advokatfirma, särbegåvningen betonas mest i början av serien för att sedan glömmas av som tema. 

- The Big Bang Theory, 2007-  (Jim Parsons) spelar Sheldon Cooper som är ett matematiskt geni, och hans vän Leonard m.fl.. De arbetar som fysiker på Caltech. Serien är en komedi men handlar om begåvade vuxna och deras liv.

- The Pretender 1996-2000 (Michael T Weiss) som Jarod, en karaktär som kan ta vilket yrke som helst och låtsas vara vem som helst. "Kamelonten" på svenska.

- Touch 2012-2013, Keifer Sutherland, David Mazouz som spelar barnet som har svår autism men också ska ha en fantastisk begåvning som visar sig på olika sätt, matematiskt och i hans förmåga att se mönster i sin omvärld trots att han inte kan kommunicera detta riktigt. Keifer som pappa försöker följa sitt barn för att se vad han vill förmedla.
http://www.imdb.com/title/tt1821681/?ref_=nm_flmg_act_8

Kom gärna med ytterligare förslag!