En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 31 maj 2012

Hushållen kan inte räkna...

Det här är en gammal undersökning som tidigare publicerats av Riksbanken 2011, dock är den relevant än idag anser jag då den visar på en underliggande risk i att orsaken till hushållens beslut kanske inte är genomtänkta och att faktiskt en stor andel av svenska hushåll inte kan räkna. Läs gärna den här skriften i sin helhet här:
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Ekonomiska%20kommentarer/2011/ek_kom_nr3_11sv.pdf


"Hushållen står i dag inför allt större och mer komplexa finansiella beslut. Exempelvis innebär stigande bostadspriser att hushållens skulder ökar, medan pensionsreformer som ersätter förmånsbestämda system med premiebestämda system för över ansvaret från staten till hushållen. Samtidigt erbjuder finansbranschen alltmer komplexa finansiella produkter som är direkt riktade till hushållen. En växande forskning undersöker i vilken utsträckning hushållen har goda förutsättningar för att fatta välgrundade finansiella beslut. Olika mått används för att besvara denna fråga, från mått på kognitiv förmåga i allmänhet och räknefärdighet i synnerhet, till mer kunskapsbaserade mått som undersöker hur mycket människor vet om grundläggande finansiella produkter och begrepp.

En central slutsats från den här typen av forskning är att många vuxna har svårt att klara enkla beräkningar och har bristande kunskaper om grundläggande finansiella begrepp. De saknar med andra ord finansiell förmåga, eller det som i forskningen kallas financial literacy. Forskningen har bland annat visat att bristande finansiell förmåga är vanligt förekommande i en rad utvecklade länder, med stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Räknefärdighet och finansiell förmåga har även kopplats till hushållens finansiella beslutsfattande i flera viktiga hänseenden. Exempelvis tycks individer med bristande räknefärdighet och finansiell förmåga spara mindre, planera mindre inför ålderdomen, betala högre avgifter för finansiella transaktioner och oftare få svårigheter med att hantera sina bolån."

Här finns exempelvis Finansinspektionens undersökning angående just detta. Undersökningen gjordes 2011:

Frågorna om räknefärdighet introducerades 2002 i en longitudinell undersökning av pensionssparandet i England. Frågorna om finansiell förmåga bygger däremot i hög grad på de frågor som på senare år har introducerats i longitudinella studier av den amerikanska befolkningens hälsa och pensioneringsmönster. Frågorna översattes till svenska med så små ändringar som möjligt.

De sex frågorna om räknefärdighet syftar till att mäta individens grundläggande räknefärdighet, vilket illustreras av följande två exempel: 

1 a. Om sannolikheten att få en sjukdom är 10 procent, hur många av 1 000 
personer kan förväntas få sjukdomen?

1 b. 5 personer vinner ett lotteri och ska dela på vinsten. Om vinsten de ska dela 
på är 2 miljoner, hur mycket får var och en?

De sex frågorna om finansiell förmåga syftar i stället till att mäta kunskaper om grundläggande finansiella begrepp som ränta, inflation och riskdiversifiering, till exempel:

2 a. ”Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond.” Sant eller falskt?

2 b. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för pengarna vid årets slut?

Många vuxna svenskar har svårt med enkla beräkningar. Exempelvis klarade 13 procent av deltagarna i undersökningen inte av att ge ett korrekt svar på en enkel fråga som innehöll en sannolikhet på 10 procent (fråga 1a ovan) och 31 procent lyckades inte ge ett korrekt svar på en fråga där man ska dela 2 miljoner med 5 (fråga 1b ovan). Merparten av de som inte lyckades ge ett korrekt svar gav felaktiga svar. Endast en mindre del svarade att de inte visste. Resultaten vad gäller finansiell förmåga är också dåliga. Exempelvis lyckades 32 procent av deltagarna inte ge ett korrekt svar på frågan om risk och diversifiering (fråga 2a ovan) och 41 procent av deltagarna lyckades inte ge ett korrekt svar på frågan om inflation och köpkraft (fråga 2b ovan).

Exempelvis är nivåerna för både räknefärdighet och finansiell förmåga högre bland individer som har ett långsiktigt sparande, använder bank på internet, deltar på aktiemarknaden eller äger en bostad. Sambanden verkar inte bero på skillnader i andra egenskaper hos individerna, till exempel ålder, utbildning eller inkomst. Dessa mönster tyder på att individens beslut att inte delta på aktiemarknaden eller inte äga sin bostad kan vara en vanlig reaktion på bristande räknefärdighet och finansiell förmåga. Det överensstämmer alltså med antagandet att dessa brister ökar individens hinder för att ta till sig och behandla finansiell information.

När ekonomiskpolitiska beslut ska förmedlas till hushållen bör man därför beakta att relativt många av hushållen har dåliga förutsättningar för att hantera kvantitativ information, inklusive viktiga kvantitativa begrepp som sannolikheter och procentsatser, och centrala ekonomiska begrepp såsom inflation och skillnaden mellan real och nominell ränta. 

Det betyder alltså att åtskilliga hushåll begår allvarliga misstag av den enkla anledningen att de saknar goda förutsättningar för att fatta välgrundade beslut i finansiella frågor.

Sverige "bara" på tredje plats gällande hushållens skuldsättning i förhållande till BNP...

Danmark i ledningen, följt av Norge och på tredjeplats och alltså bronspriset går till ingen mindre än Sverige! http://di.se/Artiklar/2012/5/31/268976/De-lanar-mest-i-Norden/Låneratio i förhållande till BNP: Danmark: 275% av BNP,  Norge 200%, Sverige 175% av BNP.

Bostadspriserna i Sverige uppvisade till skillnad från i många andra länder inga stora korrigeringar under finanskrisen. Huspriserna föll i och för sig något men har därefter fortsatt att stiga och flera bedömare anser att svenska bostäder generellt sett är övervärderade.

Hushållens skulder har även fortsatt att öka i en takt som överstiger inkomsttillväxten, vilket har gett upphov till en debatt om situationens hållbarhet. Hushållens skuldsättningsgrad har ökat från cirka 90 procent av disponibel inkomst i mitten av 1990-talet upp till 175% 2012. Situationen i Sverige idag har därför vissa likheter med den som rådde i USA innan den finansiella krisen. Eftersom det omfattande fall i huspriserna som inträffade i USA har gett upphov till stora ekonomiska problem finns det farhågor att Sverige skulle kunna stå inför en liknande utveckling.  En viktig skillnad mellan Sverige och USA är dock att hushållens sparande är mycket högre i Sverige än vad det var i USA före krisen. Dock är detta bara en svagt skyddande faktor, även om den kan dämpa "katastrofen" något.
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Ekonomiska%20kommentarer/2011/ek_kom_no4_11sv.pdf

Den amerikanska utvecklingen karaktäriserades av en överdriven kreditgivning till hushållen och en överdriven framtidsoptimism och sådant tenderar att leda till övervärderade huspriser samtidigt som sparandet blir lågt. En låg sparkvot kan alltså i sig vara en indikation på att en obalans håller på att byggas upp i ekonomin.

Varför är både skuldsättningen och sparandet högt?

Enligt livscykelhypotesen sparar hushåll i huvudsak för att kunna jämna ut konsumtionen över tiden. Om hushållen börjar ta mera lån skulle det därför kunna tyda på att de förväntar sig stigande inkomster i framtiden. Då vill de ”konsumera av” dessa framtida inkomster redan idag för att jämna ut konsumtionen över tiden. Detta förklarar dock inte varför ett hushåll både skulle vilja spara och utöka sin belåning samtidigt.

Bostadsköp kan spela en viktig roll för hushållen när det gäller att överföra resurser till ett senare skede i livet. Om ett hushåll amorterar på sina bostadsskulder innebär detta exempelvis effekter på välfärden vid pensionen: en framtida försäljning av bostaden och byte till en mindre och billigare bostad innebär att en betydande mängd pengar lösgörs vid en tidpunkt då de normala arbetsinkomsterna har fallit bort. Amorteringar kan i detta exempel alltså betraktas som en form av pensionssparande. Detta sätt att spara inför ålderdomen bygger dock i hög grad på en framtida och osäker husförsäljning. 
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Ekonomiska%20kommentarer/2011/ek_kom_no4_11sv.pdf

Därför är det inte orimligt att många hushåll i stället för att amortera utnyttjar det numera rika utbudet av andra sparformer. Detta skulle kunna vara en viktig förklaring till att vi ser en ökad skuldsättning parallellt med ett högt finansiellt sparande.

IMF (2009) undersökte data för 21 länder mellan 1985 och 2008 och kom fram till att ett typiskt mönster under perioder som föregår stora fall i bostadspriser är att tillväxten i total kredit relativt BNP är ovanligt hög och att bostadsinvesteringarna relativt BNP är ovanligt höga samtidigt som bytesbalansen försämras kraftigt. När alla dessa tre faktorer uppvisat stora avvikelser från normala mönster samtidigt inträffade ett stort husprisfall i 56 procent av fallen. Som jämförelse kan nämnas att den obetingade sannolikheten för ett stort husprisfall 1-3 år fram i tiden var 14 procent.

En ovanlig låg sparkvot ökar risken för framtida huspriskrascher medan en ovanligt hög sparkvot inte nämnvärt minskar denna risk.Effekterna av stora husprisfall på BNP mildras bara något av en hög sparkvot.

Utifrån detta synsätt borde vi alltså hålla ett visst öga på hushållens sparande, som man i vissa undersökningar nu påstår att de ökat under första kvartalet det här året. Detta kan inte förhindra en huspriskrasch men det kan alltså mildra fallet för de enskilda, och därför är det en mycket god idé att börja med sitt sparande om man inte redan har ett sparande. Detta då vi inte vet exakt när som bytesbalansen kan börja försämras och vår export kan börja falla. Det är då, när arbetslösheten tar fart som bostadsbubblan med största sannolikhet spricker...

Belåniing är naturligtvis "inget problem i sig" så länge man har råd att betala räntorna på lånen. Den här graden av skuldsättning innebär dock en enorm systemrisk.

Prisa gud, nu kommer skatteåterbäringen...

Som de sa i den tecknade Robin Hood. http://www.youtube.com/watch?v=-08tQxlrYiI


Nästa vecka dimper skatteåterbäringen ner på svenskarnass konto. Det handlar om sammantaget cirka 20 miljarder kronor i återbäring.

20 miljarder är lika mycket som betalades i fjol, vid motsvarande tidpunkt. Många kommer att få pengarna på fredagen nästa vecka. Det gäller de de som deklarerat via internet, telefon eller sms och anmält bankkonto senast den 3 maj i år som skall få sin eventuella återbäring.

Det var rekordmånga, fler än 4,8 miljoner personer, som deklarerade elektroniskt i år. En tydlig trend är att allt fler använder sin smartphone, drygt 185 000 i år jämfört med 120 000 personer förra året. I mitten av nästa vecka ska det gå att se det slutliga deklarationsbeskedet om man loggar in på sitt skattekonto.

En annan nyhet är att inga utbetalningskort skickas till dem som ska få en summa under 2.000 kronor och som inte anmälde sitt bankkonto till Skatteverket före början av maj. De personerna kommer att få pengarna sparade på sina skattekonton.
http://di.se/Artiklar/2012/5/30/268816/20-miljarder-kronor-kommer-nasta-fredag/

Vad tänker ni själva göra för er skatteåterbäring? Konsumerar ni? Använder ni dem på semestern, eller till amorterande och sparande? 

Själv planerar jag att lägga min skatteåterbäring till mitt buffertkonto. När man har min björnaktiga framtidssyn om kommande sämre tider så behöver man all buffert man kan få. För övrigt så tror jag att har man inte behövt pengarna under året i övrigt, så klarar man sig säkert undan dem nu också.

Därför finns det många skäl anser jag till att använda dem till något viktigt och inte bara slänga bort pengarna på kortsiktiga nöjen även om det kan vara nog så trevligt. Detta lämnar dock bara ett hål i plånboken. Att lägga pengarna på sin trygghet tycker jag ger mig det bästa långsiktiga välbefinnandet.

Så om man känner att man behöver använda pengarna så tycker jag man skall lägga pengarna på någonting man verkligen behöver och inte bara spendera pengarna för att de bränner i fickan.

The history of money...(kort dokumentär)

Här är en annan dokumentär som brukar dyka upp när man börjar prata om var pengar kommer ifrån, den heter "The history of money". Del 1 är 9 minuter och räcker för det grundläggande.
Jag länkar den utifall det är någon som inte sett den:


Annars tycker jag att Mike Maloney förklarar pengars funktion väldigt bra i sin föreläsning här:
http://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY

Från början av dokumentären så diskuterar Mike Maloney bland annat fiatvalutor och hur de skapas, hur man i USA köper upp sin egna statsskuld när man skapar krediter och därmed betalar ränta till Federal Reserve. Han pratar även angående USA:s statsskuld som nu är för stort för att de någonsin skall kunna komma ikapp. Det är den viktiga delen av föreläsningen. Sedan om man inte vill lyssna på resterande där han i princip mest pratar om guld och silver som investering så kan man stänga av.

Sverige var för övrigt det första europeiska landet att införa sedlar år1661. Nu har vi kommit längre än de flesta på vägen mot att bli av med dem. Sedlar och mynt utgör endast 3 procent av Sveriges ekonomi, jämfört med ett genomsnitt på 9 procent i euroområdet och 7 procent i USA. Detta är inget de pratar om i dokumentärerna men som jag tänker på ibland. Att det är mycket bättre för oss att hålla i fysiska sedlar än i krediter på ett konto, även om staten gör sitt bästa för att manövrera oss ifrån våra pengar.

Barnaga accepteras i skolan...

Barnaga i skolorna accepteras enligt ny dom ifrån högsta domstolen. I Sverige har man kämpat länge för barns rättigheter är vi nu på väg tillbaka mot gamla tider när lagarna luckras upp i och med domstolarnas tolkning av lagen? 

Detta händer inte bara en gång, att HD frikänner utan det handlar om två olika domar där Högsta domstolen först accepterar att lärare får använda ”visst våld” mot elever och för två veckor sedan kom en dom från hovrätten som friar en rektor. Hovrätten har förståelse för att rektorn ”ledsnade på den 15-årige pojkens tjafsande”. Därför var det inte brottsligt när han tog tag i pojkens öra och tvingade honom ner i bänken. Enligt pojken var greppet så hårt att örat var både rött och svullet ett par dagar efter händelsen."
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vald-mot-barn-kan-aldrig-accepteras_7241661.svd

Skolaga förbjöds helt i folkskolestadgan från den 1 Januari 1958 innan dess förekom exempelvis örfilar, drag i öronen och rottingslag över fingrarna som bestraffning. Detta inträffade oftast när eleven överträtt gällande ordningsregler, eller på annat sätt enligt lärarens förmenande uppträtt olämpligt. Det är alltså hit vi är på väg tillbaka, 54 år tillbaka i tiden.

Även i hemmen fortsätter barnagan, trots förbud i lag så förvinner inte problemet. Det finns heller ingen bra "behandling" eller stöd för föräldrar som trots förbud ändå har slagit sina barn.
http://svtplay.se/v/2751526/forbudet_mot_barnaga_racker_inte


Familjer har svårt att få hjälp när detta förekommer i hemmet:
http://svt.se/2.22620/1.2751297/svart_for_familjer_att_fa_hjalp

På ett sätt kan man förstå att det är svårt att komma åt våldet i hemmen då detta begås bakom lykta dörrar, men i offentligheten måste allt våld fördömas, ta avstånd ifrån. Det är inte okej att lärare eller rektorer som i det här fallet, använder våld i skolan. Det måste finnas bättre sätt att uppfostra barnen även i en skolmiljö och även om barn och ungdomar på grund av stora barngrupper kanske har en större oro och därför stör mer i klassrumsmiljön.

I USA är det tillåtet med skolaga i många delstater (markerade med rött):


Men det är nog inte den här utvecklingen vi vill se. Utan kanske är det så att istället för mer våld, så behövs det en större lyhördhet, mindre grupper och en större lärartäthet så att man har tid att även uppfostra barnen i skolan till att bli fungerande vuxna. Hur skall vi lära barnen att själva inte slå om de dels kan bli slagna hemma men nu även i skolan?

onsdag 30 maj 2012

Vägvett finns som ett begrepp, men varför finns inte "järnvägsvett"?

Ännu en olycka har hänt kring våra järnvägsspår. Där en ungdom miste livet vid en järnvägsövergång då han blivit påkörd med sin cykel av tåget. Enligt polisen i Dalarna saknade tågövergången bommar. I farten blev 17-åringen påkörd av ett godståg och han avled troligen omedelbart. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14900795.ab

En annan olycka jag minns skedde för två år sedan, då två flickor promenerade från skolan och gick på tågspåret, trots att tåget försökte signalera hann de aldrig uppfatta att tåget kom. Båda dog i olyckan. Efteråt framkom det att ungdomar ofta genade via tågrälsen och gick på eller längs den för att det var närmaste vägen in till stan. http://www.expressen.se/gt/vittnet-till-tagolyckan-det-plingade-och-taget-tjot-nagot-fruktansvart/


Järnvägslagens 9 kap:
1 § Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde.Man tror att man ska kunna höra att tåget kommer, men oftast gör man inte det. "Godståg skramlar och hörs  på långt håll tänker många", men det är inte säkert. Man hör inte tåget när man är i spårområdet, särskilt inte om man befinner sig framför det och tåget kommer tyst och snabbt bakifrån. Persontågen på Botniabanan kör exempelvis 250 km i timmen, det finns inte en chans för tåget att bromsa.

Tåg i rörelse kan inte bromsa och kan inte väja. Ett godståg är cirka 500 meter långt med 25 vagnar och behöver normalt 1 kilometer för att få stopp om det kör 90 km i timmen. Om lokföraren bromsar manuellt tar det 8 sekunder innan bromsarna tar. Ett X 2000-tåg kör 56 meter på 1 sekund.


Bangårdar och järnvägsstationer är särskilt farliga. Här växlas vagnar och tågset sätts ihop. Oftast finns flera spår, tunga vagnar kontrollrullas utan lok och de är svåra att stoppa. 

Det är Omöjligt att bromsa i tid om någon springer över spåret.

Det är livsfarligt att gå över järnvägen och att det är förbjudet att vistas i spårområde. Det finns många bestämmelser runt järnvägstrafiken men det finns många som inte respekterar dessa och inte förstår farorna.

Obehörigt spårbeträdande är ett stort problem. Varje år dödas eller skadas 80 till 90 personer i spårområdet. Drygt hälften av fallen är självmord, men många har bara försökt vinna några minuter genom att ta en genväg.

Idag finns det runt 8 500 plankorsningar på statens spåranläggningar. Dessa har olika typer av skyddsanordningar. Det finns allt från korsningar med bommar där många vägtrafikanter passerar varje dag, till oskyddade korsningar där bara ett fåtal passerar.

Nästan alla dödsolyckor med tåg inträffar vid plankorsningar. Flera allvarliga olyckor händer för att trafikanter chansar och försöker ta sig över plankorsningen, trots att bommarna är på väg ner. Som gående, cyklist eller bilist är det enormt viktigt att respektera stoppskyltar, ljud- och ljussignaler.

I Umeå där jag är uppväxt, finns en gång- och cykeltunnel under bangården, men ofta genar ungdomarna över bangården trots att de inte vinner vare sig tid eller bekvämlighet.

Tågen drivs av elström med en spänning på 15 000 volt. Det räcker med att vara för nära en strömförande ledning för att bli skadad. Vissa delar av kontaktledningsstolparna är strömförande och det är livsfarligt att klättra i dem.

Det händer då och då att ungdomar klättrar upp på loken när de står stilla på bangården. Loken kan vara strömförande och man får livshotande brännskador av ett sådant tilltag. Det har stått i tidningarna flertalet gånger, men kanske läser inte ungdomarna tidningarna och ingen upplyser dem om farorna...

Här finns en film mer riktat till de som -arbetar- inom spårområden, men det är ändå lite småintressant höra deras tankar om deras arbetsmiljö och säkerhet.
http://www.youtube.com/watch?v=JfkcCuXjNeU&context=C4fffb4aADvjVQa1PpcFPJO5DAgWMu_HPWK5XZd6dfLRZJm47LCRU

Hittills i år (preliminära uppgifter: Trafikverket)

Januari 10 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
Februari 11 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
Mars 6 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
April 6 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.

De flesta olyckor händer när människor korsar järnvägen i närheten av där man bor. Detta beror på att när man kör samma sträcka varje dag blir man mindre uppmärksam på att titta om tåget kommer innan man korsar spåret. Det sker en tillvänjning, särskilt när tåget passerar sällan. Särskilt farliga är obevakade järnvägsövergångar, men även om det finns skyddsanordningar, bommar, ljussignal så måste man ändå se sig för innan man korsar spåren. Inga system fungerar till 100%.

Jag har själv gått på järnvägsspåret om natten en gång när jag tänkte gena och det fanns snö omkring så det var bekvämare att gå på spåret. När tåget kom hörde jag det inte, men gick och tittade bakåt då och då så jag fick syn på tåget. Jag var själv förvånad över att det inte hördes, inte förrän det var så nära att det i pricip  passerade mig hörde man tåget.

Din säkerhet bygger på att du respekterar signaler och skyltar vid både spårområden och kontaktledningar.

Guld gör ett ryck, är nu åter med i matchen... (Zerohedge)

Guld har på den övre bilden gjort ett plötsligt ryck, "vet" guld något som övriga tillgångsklasser inte vet? (Klicka på bilderna för något större bilder)Guld på en längre tidskala visar att den länge legat långt lägre än de övriga tillgångsklasserna. Men med den kraftiga stigningen här på slutet kanske Guld återigen är på väg att göra ett ryck uppåt. Den synkar nu ihop med  FX (valutahandel), aktier och obligationer.

Go, Go, Guld!

Även om guld nu kortsiktigt verkar göra ett försök att dra uppåt med ett relativt starkt uppåt "momentum", så tror jag egentligen inte på "pappersguldet" på lång sikt, vilket jag skrivit om här:
http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/varfor-pappersguldet-inte-kommer-att.html

Däremot om man t.ex. jämför Bensin och Guld historiskt sett så år 1971 när Nixon tog bort guldet som grund till ekonomin, så stod guldet i $35,00 per ounce. För det ouncet av guld ($35,00 i kontanter), kunde man köpa 390 liter bensin. Idag skulle samma ounce av guld kunna bekosta 1716 liter bensin. Men för den som sparat $35 i kontanter skulle kontanterna räcka till endast 27 literÖver tid har alltså guldet ändå fungerat som en bra värdebevarare och lite till, medan kontanterna (fiat-valutorna) minskat i värde genom inflationen.

Därför är guldet fortfarande intressant trots att papperguldet försvagats och trots att det har sådana svårigheter att återuppta en kurva uppåt. Eftersom att det historiskt sätt alltid behållit ett värde även om detta värde varierat genom åren.

Att fysiskt guld är lockande märks inte minst på att rån riktade mot försäljare av guld ökar:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14903693.ab

Ökningen har kommit de senaste åren. Enbart för januari i år, 2012 har vi noterat 12 rån mot runt 10 rån för ett helt år i början av 2000-talet, säger Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk handel. En orsak tros vara de stigande guldpriserna. En annan faktor kan vara att rånarnas intresse för guldföremål ökat i ett alltmer kontantlöst samhälle. För guldhandlarna handlar det om en utbredd oro för rån som ofta är våldsamma till sin i karaktär. http://slr.se/2012/03/kraftig-okning-av-ran-mot-juvelerare/ 

Det framgår att rånen mot guldsmederna lyckas i större utsträckning än butiksrån i övrigt. En orsak till detta kan vara en bättre planering samt ett större inslag av mer professionella ligor, även utländska ligor förekommer vid guldsmedsrånen. Hela 95% av rånen lyckas med hjälp av övervägande del vapen såsom pistol, samt yxor där man hugger sönder montrar och dörrar. Hela hälften av guldsmedsrånen sker i Stockholms län. 

Ökningen kan till viss del härledas till kraftigt ökade guldpriser samt svårigheten att komma åt kontanter vid rån mot andra branscher. Guldet kan lätt säljas vidare och vid behov smältas ner för att försvåra spårning. Antalet butiker baseras på uppgifter från BRÅ (2008).

Så trots att kurvan nu ser ut som att kanske den kan börja vända uppåt igen, så tycker jag att skall man investera i guld, så bör man följa centralbankernas exempel och investera i fysiskt guld. Då pappersguldet trots allt bara är ännu en finansiell konstruktion som förmodligen raseras tillsammans med det övriga finansiella systemet när det kollapsar.

Med tanke på riskerna med att ha fysiskt guld (se antalet rån) som även ökar i hemmet så behöver man ha en säker förvaring. Lämpligast inlåst i ett bankfack utan någons kännedom om detta.

Bank of England förbereder sig för eurokollaps...

Banken gör nu planer för hur de kan mildra effekterna av att Grekland eller att andra länder lämnar den gemensamma valutan. Chefen för IMF föreslog förra veckan att brittiska räntor kan behöva skäras till noll om det ekonomiska läget försämras. Banken har redan genomfört ett program med kvantitativa lättnader, till ett värde av £ 325 miljarder, men detta kan alltså behöva utökas. 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9296628/Bank-of-England-prepares-plans-for-euro-collapse.html


Det finns växande spekulationer om att Grekland kan komma att tvingas ut euron efter nya val nästa månad, om en koalitionsregering inte kan bildas som kommer att stödja åtstramningsåtgärderna.

I Storbritannien har ministrar redan omfattande beredskapsplanering för att förbereda för en eventuell upplösning av euron. Detta sträcker sig från att be bankerna att de försäkrar sina innehav i Grekland samt att man nu överväger nya gränskontroller för att förhindra en våg av invandring från de europeiska krisländerna.

En upplösning av euroområdet kan utlösa en djup lågkonjunktur jämförbar med den som orsakades av bankkrisen. Man konstaterar även att dessa inhemska åtgärder sina begränsningar. Det är fortfarande så att de viktigaste politiska beslut som påverkar den brittiska ekonomin, tas i andra delar av kontinenten. Rädslan för den dåliga ekonomin påverkar redan tillväxten av brittisk verksamhet, investeringar och produktivitet i området.

Igår meddelade den grekiska regeringen att ytterligare € 18 miljarder euro (£ 14400000000) behövs för finansiering av landets belägrade banker. Den spanska regeringen fortsatte även med sina upprepade påståenden om att de inte behöver en internationell bail-out, trots att detta nu betraktas som oundviklig av de flesta.

Occupy Wallstreet...


tisdag 29 maj 2012

Ny tv-serie Continuum, på väg...
En ny tv-serie har haft premiär och krossar motståndet inom sin genre med tittarsiffrorna för första avsnittet. Vi har väntat på en ny bra Sci-fi tv-serie. Kanske är den nu här?  Fortsätt att hålla utkik för den verkar mycket intressant! http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/05/28/sci-fi-drama-continuum-crushes-the-competition-in-canada-in-its-premiere/135945/ och
http://arts.nationalpost.com/2012/05/24/fighting-the-not-so-good-fight-in-continuum/

Man kan även läsa på IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1954347/ det verkar vara en del bra skådespelare som kommer att vara med i serien, så förhoppningsvis blir den bra, samt en långkörare. Den s.k. "cancerman" från X-files, skall även visa sig i någon bi-roll.

Plotten verkar relativt enkel: En polis från år 2077, hamnar via en tidsresa i vår nutid, 2012. År 2077 har företagen tagit över kontrollen i världen och en terroristorganisation av frihetskämpar försöker ge kontrollen åter till folket. Men ibland är det enkla receptet, det som är receptet för framgång. Jag ser fram emot den här serien, det är ett som är säkert!

Internatskolan Lundsberg bidragsfuskar för miljoner...

Misstänkt bidragsfusk för nära 3 miljoner kronor har uppdagats vid internatskolan Lundsberg. En hårt pressad rektor lovar att återbetala felaktigt mottagna bidrag. Uppdrag granskning i SVT avslöjar att skolan 2008-2011 fick 41 felaktigt utbetalda statsbidrag för elever vars föräldrar angetts som stadigvarande boende utomlands. http://svt.se/ug/30-5-lundsberg-och-pengarna-2

I själva verket bodde en eller båda föräldrarna kvar i Sverige, vilket bara borde ha berättigat Lundsberg till vanlig kommunal skolpeng. Statsbidraget är 138,000 kronor per utlandssvensk elev och år. Skolpengen 70,000 kronor i genomsnitt.De tre riksinternatskolorna Grenna, Lundsberg och Sigtuna ansöker om bidragen hos Skolverket respektive kommunerna.

På Grenna fann Uppdrag granskning ett fall av felaktig utbetalning. På Sigtuna sex fall. På Lundsberg verkade felen vara mer systematiska. Under drygt tre år sökte skolan om statsbidrag 146 gånger varav 41 inte borde ha bifallits. På så sätt fick skolan 2.954.400 kronor i statsbidrag. Korrekt hade varit ungefär hälften i kommunal skolpeng.

Dessutom har Lundsberg vid minst 13 tillfällen sökt och fått statsbidrag plus skolpeng för en och samma elev. Enligt Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket, ansvarar skolorna för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Skolverket gör inga kontroller själv.

Rektor Staffan Hörnberg menar att Skolverket gett Lundsberg fel information om reglerna. Han kallar det "ett oerhört komplext system" trots de till synes enkla och tydliga bestämmelserna. Han anklagar också föräldrar för falskt intygande.
http://di.se/Artiklar/2012/5/29/268688/Miljoner-i-fel-bidrag-till-Lundsberg/

Lundsberg, som är Sveriges äldsta riksinternat med en drygt hundraårig historia, hamnade i strålkastarljuset så sent som hösten 2011 när Skolinspektionen fick in en anmälan där det påstods att det fortfarande idag förekommer så kallad ”kamratfostran”, att äldre elever uppfostrar – och straffar – de yngre.Efter uppmärksamheten i media började breven med berättelser från före detta elever vid Lundsberg strömma in till Skolinspektionen. Deras berättelser, som sträcker sig över generationer, avslöjar hur traditionerna med kamratfostran levt kvar – och i många fall lett till ren misshandel och övergrepp på elevhemmen, där de flesta elever bor under sin tid på skolan.

"De vuxna vet vad som händer" Gemensamt för många av berättelserna är upplevelsen av att skolans ledning valt att blunda.- De vet allting som händer på skolan. Men det är ingen som erkänner att de gör det, säger Anna, som nu hoppat av Lundsberg.

De yngsta eleverna – de så kallade ”tarmarna” är de som främst drabbas av trakasserier. Flera elever vittnar om vad som händer om man vägrat utföra ärenden, putsa skor eller silver eller kanske bara glömt att bocka när man lämnar ett rum med vuxna.

Före detta eleven ”Chrille” berättar hur han bland annat straffades efter att han vägrat tvätta de äldre killarnas fotbollsskor.

Ett annat fall är just nu en fråga för polisen. Det handlar om ”Patrik”, som hoppade av Lundsberg efter ett år, sommaren 2010, efter att ha blivit misshandlad av äldre elever. Trots att bland annat skolsköterskan dokumenterat blåmärken och att han kunde peka ut gärningsmännen ledde det inte till någon åtgärd från skolan.

Uppdrag granskning kan också avslöja att både rektor och skolsköterska deltagit i så kallade ”blåmärkeskontroller” på elevhemmen. Ändå gavs besked till oroliga föräldrar att allt var i sin ordning och att det bara handlade om maktlekar mellan eleverna. Staffan Hörnberg, rektor på Lundsberg, anser att skolan agerat på uppgifter om kränkningarna trots att de ej   polisanmält missförhållanden på skolan. 

- Ja, kanske är så i de här sammanhangen att vi skulle vara betjänta av att ha ett samarbete med polisen och göra en polisanmälan, för det här handlar ju om att inför ungdomar att exemplifiera, vad innebär det här i ett civilt samhälle. I civila sammanhang är det här kanske rentav en brottslig handling, säger Staffan Hörnberg.

Rektor visar här osäkerhet kring om att misshandel egentligen är ett brott i det svenska samhället.

”Patriks” ärende utreds fortfarande av åklagare, men Barn- och elevombudet, BEO, har krävt skolan på ett skadestånd på 178 000 kronor för att de känt till kränkningarna men inte agerat tilltäckligt kraftfullt. Det skadeståndskravet har Lundsberg avvisat. Skolledningen anser tvärtom att de uppfyllt kraven som skollagen ställer. http://svt.se/ug/lundsbergselever-vittnar-om-systematiska-krankningar

På skolans egna hemsida gör man reklam för hur mysigt livet är på elevhemmen och på skolan. Elevhemmen har dock olika symboler för varje elevhem ser jag på hemsidan, kanske orsakar symboler i sig splittring mellan elevhemmen? Vi mot dem och hela den biten?
http://www.lundsbergsskola.se/index.php?id=37

På skolan finns det alltid vuxna som är där för dig. Du kommer under din skolgång att få hjälp att utvecklas till en vuxen individ i en trygg omgivning. Att bo på ett internat innebär att du kommer att leva i en gemenskap med ca 200 andra kompisar. Här får du ta del av den svenska skolan när den är som bäst. Du kommer att få en oförglömlig tid och vänner för livet! 

Jag skrev även om internatskolan Sigtuna som dras med samma våldsamma problematik, här:

Fall facebook, fall...

Vi fortsätter att hoppas att facebook faller så mycket som möjligt innan det är dags för svenska pensionsfonder att gå in med sina pengar i projektet. Idag har facebook fallit med -9.68%. Det betyder dock, att totalt sedan lanseringen så är Facebook ned ca. 20%.
http://di.se/Artiklar/2012/5/29/268686/Fortsatt-borsfall-for-Facebook/


För även om man inte själv investerar i aktien, och inte har innehav i 7:e AP fonden, Såfa, http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/AP7-Safa/ så kommer trots detta svenskar att drabbas när fonden går in, så förhoppningsvis minimeras skadan genom att den hinner falla så mycket som möjligt initialt så förlusterna blir så små som möjligt.

Här kan man beundra kursrörelserna: http://finance.yahoo.com/q?s=FB

Bankia, en studie i Ironi...

Denna annons fanns med den 19 maj i tidningen The Economist, vilket så här i efterhand kan ses som en profetia över dess misslyckande och räddning. Nu, endast tio dagar senare ser vi att Bankia kommer att gå till historieböckerna som den största banken som gått i konkurs, i hela Spaniens historia.


Frågan ställd från Zerohedge: Kommer The Economist's faktura för reklam och utförda tjänster att skickas som krav för utbetalning av räddnings medel? Eller, som Aurelio Izquierdo's € 14.000.000 avgångsvederlag, kommer dessa pengar att komma från "icke-bailout" medel?
http://www.zerohedge.com/news/ten-days-later-bankia-supreme-irony

Spanien har även officiellt slut på räddningsaktions pengar avsatta för att rädda bankerna: "Var är de € 23500000000 till Bankia's undsättning, när statens fond för ordnad omstrukturering av bankerna (FROB) är nere på € 5300000000?". http://www.zerohedge.com/news/spain-runs-out-money-feed-zombies

Det är ganska fantastiskt vad man hittar när ett företag som tidigare hade lämnat en uppgift av en vinst för 2011, på € 41 miljoner men ändå på något mystiskt sätt upptäcker att de är insolventa, och att de behöver en nationalisering för att undvika en fullständig utlikvidation och således blir räddade av staten. Man har alltså konsekvent ljugit om sina resultat för sina investerare, och aktieägare.

Hyperinflation följd av en global depression, eller deflation följd av en global depression?

De flesta investerare är oförberedda på det kommande händelseförloppet när de finansiella marknaderna kommer att kastas in i kaos. Det gamla keynesianska ekonomiska valuta-systemet är på upploppet på väg mot sin undergång. http://kingworldnews.com

Sedan 2009 har centralbankerna i världen använt massivt tryckande av pengar och stimulanspaket för att undvika det enda andra alternativet, en global depression. Låt oss ta en titt på vad hänt sedan dess, inom aktier på börsmarknaderna: 


Inom teknik: Den 9 mars 2009, bottnade Google på $ 289. Idag handlas den på $ 603.Apple bottnade på 82,57 $. Idag, trots en 10-15% tillbakadragande den senaste tiden så handlas den fortfarande på $ 561.

När det gäller olja, ekonomins viktigaste grund, handlades vid $ 33,55 per fat den 9:e februari 2009. Olja handlas nu till ungefär $ 90 per fat för exempelvis West Texas Intermediate råolja.

Guld och silver har liknande mönster. Guld slog en bottennotering på $ 801,50 den 12:e Januari 2009. Guld handlas nu på $ 1.547 trots att hysterin som sprids av medierna och makthavare som insisterar på att guld är en "värdelös, flyktig" tillgång. Silver nådde botten i december 2008 på $ 10.11. Det är nu på $ 27,54, även efter vilda attacker mot metallen. 

Det kan vara svårt för strateger att försvara innehav på kort sikt, men den grundläggande strategin och tanken bakom har fungerat bra sedan bottnarna under 2008-09. Dock beror ju mycket av uppgången på just pengatryckande och stimulanser. Den volatilitet som vi upplever på börsmarknaderna i dagsläget, kommer från flera håll. Den första är att räntorna har drivits till noll och till och med negativ ränta i vissa fall. Nollräntor gör alla tillgångar mycket mer volatila. Frågan är hur investerarna nu skall kunna kliva ut ur sina positioner och ta hem en eventuell vinst då det ekonomiska systemet kräver att någon sitter inne med sina pengar i marknaden. Ingen har någon större lust att gå in i dagsläget. Oavsett vinster så kommer dock även energibristen att äta upp eventuella fiktiva vinster när priset och kostnaden för allt skjuter i höjden. Någon måste ändå ta dessa massiva förluster när efterfrågan förväntas sjunka. Pengarna i sig har ju inget värde utan bara om de är låsta i fysiska tillgångar och verklig tillväxt i realekonomin inte inflation i finansiella instrument.

En orsak till problematiken nu är alltså att vi är i slutet av det så kallade keynesianska mynt och valuta experimentet, samt även i slutet av det globalt fungerande samhället. Det är som en dödskamp i världen med de finansiella strukturer som inleddes med Bretton Woods-avtalet. De sociala programmen har kraftigt överskridit regeringarnas förmåga att finansiera dem, genom att de inte bara kan höja skatterna. Välfärden måste monteras ned i större delen av världen. Internationella handelsmönster måste även de monteras ned, då transportkostnadernas fördyrning gör att vi inte kan motivera att varor skeppas kors och tvärs vår planet.

Några förslag på lösningar från överheten för närvarande:

Att fortsätta trycka upp pengar tills hyperinflationen sätter in. Eller att inte trycka pengar och därmed faller ekonomin in i en depression baserad på deflationen. En tredje mer omfattande och omvälvande idé, att starta om hela det globala valutasystemet. Vilket skulle vara nödvändigt men samtidigt otänkbart. Därför är det troligtvist så att man bara fortsätter att trycka pengar tills valutorna blir värdelösa. 

Samtidigt är staten på jakt efter de som tänker smita ifrån finanssystemet genom att de samlar fysiskt guld och silver. I Chicago och i Arizona säger staten nu att de måste fotografera allt guld och silver som de köper och också ladda upp dessa bilder till en särskild hemsida inom 24 timmar. Staten håller alltså på att bli mer och mer desperata över att folk försöker skydda sina tillgångar genom att äga Guld och Silver.


Frågan är hur långt bort det är innan pengar blir värdelösa och hur mycket tid vi har att förbereda oss inför detta scenario som kommer. Det finns som sagt alternativet att staten trycker mer pengar vilket gör pengarna värdelösa och att vi därför får en global depression. Eller alternativet att de inte trycker pengar och efter ett tag kollapsar världen ändå under sina skuldbördor i den deflationära ekonomin. Vilket alltså ändå leder till en global depression. 

Frågan är vilket scenario som går fortast, att vänta ut kollapsen genom att inte göra något alls. Eller att trycka pengar, dessa kanske går jämnfort fram till samma mål. Eller om "de", staten och överhögheten, kan växla mellan stimulanser och en avvaktande hållning som leder till deflation mellan stimulanserna. Detta gör att världens ekonomi kan fortsätta med sina dödsryckningar för en än längre utdragen period av tid.

Situationen kollapsar ändå frågan är bara hur mycket tid vi vill att det skall ta. Enda skillnaden egentligen mellan att låta banker, företag och stater gå i konkurs är att en konkurs straffar de som felinvesterade först. Medan en hög inflation straffar alla. Men oavsett vilket sätt som de än väljer, är resultatet som leder till en kollaps av systemet, detsamma.

Ondskan på svenska internatskolor...

Sigtunaskolan har kritiserats för att uppmuntra pennalism och kamratuppfostran i skolan. Skolinspektionen hann knappt avsluta sin senaste granskning och rikta skarp kritik mot de tre skolorna förrän det var dags igen. Polisen kom och hämtade fem SSHL-elever i april 2012, som nu är misstänkta för misshandel och olaga tvång i dagsläget. Nu senast i maj har en av dessa som misstänkts för misshandeln i sin tur stämt skolan.

Rättegång för misshandeln har har ej hållits ännu men det visar ju på den oroväckande trenden för dessa internatskolor. Sigtunaskolan själv förnekar naturligtvis att de skulle ha något problem på skolan. De gör allt för att förhindra sådant osv osv bla bla. Men samtidigt kvarstår problematiken år efter år. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sigtunaskolan-bemoter-kritik


De tre riksinternaten Lundsberg, Grennaskolan och kungens gamla skola, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL), skapar nästan lika många rubriker som landets alla andra tusentals skolor tillsammans. Det handlar om kränkningar, misshandel och pennalism. Om elever som utsätts för traditionsbundna övergrepp i namn av höga ideal.

SSHL i Sigtuna bildades 1980 genom en sammanslagning av internaten Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL) och Sigtunaskolan (SS). Skolan har cirka 580 elever, två tredjedelar av dem bor i internat i tio elevhem. Regering och myndigheter ser allvarligt på de missförhållanden som avslöjas med jämna mellanrum, medan elever och föräldrar, som ofta är tidigare elever, lojalt sluter upp bakom sina skolor.

Från Sigtunaskolans värdegrund kan man läsa att:
Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Dessa ord får för en internatskola som SSHL en alldeles särskild innebörd och måste sätta sin prägel på hela verksamheten eftersom skolan har ett långtgående ansvar för elevens hela livssituation under en stor del av året.

Men inget har ändrats i skolorna på decennier. Elever och föräldrar vill ha det så här, säger Jan Guillou, som skildrar våldet på internatskolan Solbacka i sin självbiografiska roman "Ondskan".
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/det-stormar-pa-nytt-kring-sigtunaskolan/

Fem elever, födda mellan 1992 och 1994, anhölls i april, hos polisen, misstänkta för grov misshandel och olaga tvång mot kamrater. Skolledningen anmälde de misstänkta eleverna. Skolchefen Kent Edman: – Vad det gäller polisanmälningar och regler så är min kommentar att vi inte sopar saker under mattan här och det är inget nytt. Om ett brott begås så anmäler vi även till polisen.

Gemensamt för riksinternaten är att det finns olika varianter av grupptryck och kanske kamratfostran. Alla former av kränkning är förbjudna. Det ska finnas en plan mot kränkande behandling, säger Skolinspektionen. Det finns även tendenser till så kallad "battning", det vill säga den på skolan traditionella beteckningen på kamratförtryck och initiering till internatlivet. Trots att ansvariga för skolan arbetar för att säkra värdegrunden bedömer Skolinspektionen att värdegrundsarbetet måste intensifieras och, framför allt, konkretiseras, skriver Skolinspektionen i sin senaste rapport om SSHL – och kräver att missförhållandena måste åtgärdas.

Också på utbildningsdepartementet ser man kritiskt på de tre riksinternaten. Det kan bli aktuellt att dra in deras rätt att ta ut avgifter för undervisningen liksom bidragen till elever vars föräldrar bor utomlands. Utbildningsdepartementet ser över regelverket för bidrag och avgifter. Grundprincipen är att de ska ha samma regler som alla friskolor.

En teori på att det ökande antalet polis- anmälningar av övergrepp på skolorna beror på att rekryteringen har breddats. Folk anmäler sådant man tidigare löste internt på skolan eller mellan familjerna. Elevklientelet har ändrats, därför blir det fler anmälningar. Nu finns det nyrika familjer, inte bara de klassiska adels- och industrifamiljerna. De nya har inte samma familjeband till skolan, pappa och morfar har inte gått där.

Det finns också två olika typer av våld på internatskolorna. Dels våld i samband med initieringsriter som spårar ut. Dels systematiskt våld som pågår längre tid när äldre elever har rätt att straffa yngre elever. Vanlig s.k. "mobbning" slår mera blint, någon blir hackkyckling. Här är det en hierarki. Du blir straffad för att du är yngst och längst ned på skolans skala.

Nu stämde en av eleverna som tidigare gripits för den grova misshandeln som en annan elev på skolan utsatts för, i sin tur skolan för att han blivit avstängd ifrån skolavslutning, student mottagning och skolbal. Eleven (och föräldrarna som står bakom) kräver i sin tur, en miljon kronor av skolan. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elev-stammer-sigtunaskolan_7237251.svd

Det var i april i år som fem elever stängdes av och häktades misstänkta för grov misshandel av en skolkamrat. De släpptes senare ur häktet, men förbjöds då att bo på skolan eller besöka elevhemmen.

En medlem av skolans föräldraförening ifrågasatte även skolans agerande när man valt att polisanmäla de misstänkta. Den uppfattningen delas inte av samtliga i föreningen. Men från den här formuleringen att döma kanske det var en 50-50 i vilka som var för eller emot en eventuell anmälan? Det är ett gigantiskt problem om inte föräldrarna till barnen anser att brott med hög straffskala såsom grov misshandel, att inte ens det, måste anmälas.

Jag anser att skolan har ett ansvar att skydda sina elever mot mobbning och kamratförtryck. Därför även innan någon blivit dömd för ett brott så måste skolan, även på misstanken om detta, när det gäller så här pass grova brott, stänga av eleven under tiden utredning pågår. Det är inte rimligt att offret skulle behöva möta sin förrövare på skolområdet. Detta gör det även rimligt att stänga av förrövaren från andra skolaktiviteter. Studentmottagning och skolbal är heller inget som krävs för att man skall ta examen från sin utbildning. Offrets trygghet och säkerhet väger väldigt tungt i en sådan här situation.

Risken är dock att skolorna även blir rädda för att bli stämda av elever och föräldrar i sin tur när de vidtar åtgärder för att stoppa händelseförloppet. Detta kan göra att skolan väljer att mörka händelser och inte anmäla när de tror att det är mindre förseelser som de själva kan dölja eller "ta hand om själva".

Ofta finns det ett stort mörkertal vad gäller brott. Alla brott som begås, anmäls inte. Vilket gör att man får anta att de anmälda brotten som begås på skolan bara är toppen på isberget.

Se även här, angående internatskolan Lundsberg: 
http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/internatskolan-lundsberg-bidragsfuskar.html 

måndag 28 maj 2012

Grekerna slutar betala skatt. Dow Jones har sin sämsta börsmånad på 110 år och det är bara början...

Grekerna slutar betala in skatt, inför utsikterna att staten ändå skall gå i konkurs snart. Det blir mer och mer tydligt eftersom man inte längre får kvitton när man handlar av försäljarna. 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/opinionsframgang-for-grekisk-hoger_7235713.svd

Zerohedge rapporterar exempelvis att skuld/BNP ration nu motsvarar att skulden är 421,7%  av BNP, medan trojkan mer är intresserade av att med alla sina kollektiva åtgärder, lyckas skriva ned skulden till ca. 120% så att processen kan börja om igen. Detta skulle dock inte lösa något, så frågan är när, inte om, Grekland kommer gå i konkurs. http://www.zerohedge.com/news/were-not-wonderland-anymore-alice-and-true-greek-debtgdp-ratio-4217

Men med handen på hjärtat, vilka skulle betala in skatt då staten snart är ett minne blott. Statens försäkringar värdelösa, vad gäller pensionsåtaganden och eventuella hälso eller sjukvårds försäkringar. Med tryggheten som gick upp i rök. Skulle man inte i det läget försöka spara det lilla man hade, för att då efter staten faller bli tvungen att ta hand om sig själv och sina närstående? Kanske har man gamla och sjuka släktingar som snart står helt utan försörjning.

Förhoppningen som till viss del fortfarande finns i Europa, att marknaden skall vända och tillväxten ta fart, är verklös det är bara att titta på börsmarknaden där till exempel Dow Jones nu har haft sin sämsta månad på nästan 110 år. Med endast 4 dagar i maj som börsen gått plus hittils.
http://blog.svd.se/wallstreet/2012/05/28/dow-jones-mot-samsta-manaden-sedan-1903/


När en lång period av där marknaden varit bullish, kommer till sitt slut, så följer även en lång period av bearish market. Grönt är Bull och Rött är Bear på den här bilden. Den visar de senaste 105 åren på DJ.

Tjur marknader springer till slut ifrån sig själva. I slutet av en sådan period så når de överdrifter som de har svårt att återhämta sig ifrån. När en lång Bull period är över så tar det därför ganska länge innan nästa börjar. En del av orsaken i detta har ett samband med destruktion av kapital vid kraschen, samt att mycket har att göra med den psykiska skada som investerare får innan de vågar lita på marknaden igen. Det är nåstan så att det måste komma en ny generation, innan en ny tillväxtfas kan börja igen. http://bigpicture.typepad.com/comments/2005/12/100_year_bull_b.html

Idag har börsen stängt på grund av Memorial Day, och vi får sedan se om börsen lyckas göra en sista dödsryckning eller om den ska sluta på det här kommande rekordet. Men oavsett så är den här gången en längre period av fallande marknad att vänta. Kanske får vi se ett rekord även där. Därför att denna gång kan ingen ny tillväxtfas komma förrän vi dessutom löst problemen kring Peak Oil och energikrisen.

Naturligtvis skall det inte lukta på landet?

Under den här tiden på året brukar miljökontoret få in en hel del klagomål på lukt från jordbruk. Då näring, i form av gödsel, sprids på åkrarna.

I år gör LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och miljökontoret gemensam sak och uppmanar de boende i Borlänge att kontakta bönderna om någon särskilt händelse såsom fest är planerad kring de här tiderna. Därför att med fint vårväder drar spridningsperioden i gång. Men samtidigt vill många ut och njuta av solen utomhus. Därmed är det bäddat för klagomål på gödsellukten. Bönderna måste ut med gödseln, men vill naturligtvis inte skapa osämja. Bönderna försöker därför att i så stor utsträckning som möjligt att undvika gödselspridning vid helger, och inför helger. Trots detta konstatererar miljöinspektörerna att ett flertal klagomål brukar komma in.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/klagomal-godseln-luktar-skit och http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4745240-manga-klagomal-for-att-godsel-luktar-skit


Är det inte fantastiskt att vi har kommit så långt i vår modernisering att vi står så långt ifrån det tidigare livgivande jordbruket att all lukt, och ljud som orsakas av jordbrukarna kan uppfattas som störande och anmälas till kommunens miljökontor. Som tur är finns det dock begränsningar i vilka galenskaper som kommunen bryr sig om när det anmäls.

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstår situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Lantbruk och andra djurhållande gårdar kan påverka omgivningen genom buller i form av till exempel fläktar och djurläten, lukt från både foder, djur och gödsel, samt faunan, till exempel flugor, och i vissa fall möss och fåglar. Dessa störningar går bara delvis att eliminera och är därför något som man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Om miljökontoret bedömer att en olägenhet trots allt föreligger ställs krav på djurägaren eller verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. En kopia av anmälan skickas även till verksamhetsutövaren som får yttra sig över uppgifterna i anmälan.

I miljöbalken definieras begreppet "olägenhet för människors hälsa". Med detta menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan och som inte är obetydlig eller helt tillfällig.

Exempel på störningar som inte anses utgöra en olägenhet för människors hälsa:

* Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
* Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
* Traktorkörning nattetid inom jordbruket
* Snöplog nattetid

För att man skall kunna kräva åtgärder mot en olägenhet för människors hälsa måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar. Man kan heller inte hantera frågor som inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljö. En bedömning av vad som är en olägenhet måste göras i varje enskilt fall. 

Men vissa störningar får man faktiskt acceptera. Annars bör man inte bosätta sig i en jordbruksbygd för åkrarna håller sig inte som öppna fält på något "magiskt" sätt utan arbetet med jordbruksmaskiner och gödselspridning hör det moderna jordbruket till. Förhoppningsvis skall därför inte människors eventuella klagomål på jordbruket utgöra sådana klagomål att jordbrukare inte kan bedriva sin näringsverksamhet. 

Religiösa lagar lever kvar i detaljhandeln...

Religiösa lagar och seder eller s.k. "Blue Laws" lever kvar på många ställen i världen även i de sekulariserade samhällena. I USA, Skandinavien, Israel, m.fl. länder har man restriktioner eller traditioner som gör att affärer exempelvis har "söndagsstängt". Enligt marknadskrafterna kanske detta skulle ses som ett    handelshinder för frihandeln och något man skulle vilja avveckla och ta bort för att öka inkomster av handel.


Problemet är kanske när dessa traditioner och lagar lever kvar på isolerade ställen. I Bergen County, USA får man som bilden visar inte sälja husgeråd såsom hushållsmaskiner på söndagar, även om affären i övrigt håller öppet. Men Bergen County, USA ligger 30-minuters bilresa från affärer som håller öppet i New Jersey, där man inte har dessa restriktioner. Det gör att shoppingsugna människor åker och handlar på andra ställen och området tappar inkomster ifrån försäljning och skatteinkomster för staten. Man funderar nu därför på att ta bort restriktionerna via en lagändring.
http://blog.nj.com/jerseyblogs/2010/03/bergens_blue_law_brawl_blogger.html

I Sverige lever ju också traditionen kvar att många affärer har stängt på söndagar och man istället vilar i hemmet. I Norge har man restriktioner på alkoholförsäljning på söndagar. I Israel är det lördagar som man istället håller stängt på.

I den muslimska världen är det exempelvis förbjudet att äta mat offentligt under dagtid under fastemånaden Ramadan.

Trots att vi själva har vissa traditioner kring söndagsstängt så studsar jag ändå till då jag ser restriktionen att man just inte får sälja hushållsapparater. "Hur kan de ha restriktion på just hushållsapparater. Ha-ha", vilket religiöst påfund, kan man skratta inombords. Trots att vi själva har en liknande syn i grunden, och hushållsapparater används för att hushållsarbeta. Något man alltså skall hålla sig ifrån på söndagar, vilket alltså borde göra att vi skulle förstå denna restriktion utan vidare eftertanke. Men det är så traditioner i sekulariserade samhällen fungerar, vi kommer inte längre ihåg ursprunget till varför vi gör på ett visst sätt, då vi tycker att vi lämnat religionen bakom oss. Men i traditionerna lever de kvar.

Kanske är det trots allt bra för oss människor att vi har en vilodag, där vi inte behöver uppleva världens stress och hets. Oavsett om denna vilodag har ett religiöst betingat ursprung i grunden. Eller så kanske det är farligt med vilan, eftersom att statistiskt sett så sker de flesta hjärtinfarkterna på måndagar.

Ännu ett tecken på Kinas växande, kontra västvärldens krympande industrier...

2 500 nya flygplan redan inom tre år och 5 000 fram till år 2030 med uppskattat värde av 4 500 miljarder. Det kinesiska passagerarflyget växer i rekordfart just nu. Medan många flygbolag i västvärlden brottas med stora ekonomiska problem och där fyra företag gått i konkurs bara i år så upplever Asien en flygboom.


Malaysia-baserade Air Asia, det största lågprisbolaget i Sydostasien, har beställt hela 300 nya Airbus 320-plan, men allra mest växer passagerarflyget i Kina. Enligt kinesiska nyhetsbyrån Xinhua krävs därför att landets flygbolag köper 2 500 nya flygplan fram till 2015. Då skulle den samlade flygplansflottan i landet bestå av över 4 500 jetplan.

Fram till 2030 beräknas hela 5 000 nya plan behövas för att möta efterfrågan, när allt fler kineser får råd att flyga. Totalt handlar det om investeringar på hisnande 600 miljarder dollar (cirka 4 500 miljarder kronor), enligt kinesiska flygplanstillverkaren Commercial Aircraft Corporation of China.

Ökningen kommer mot bakgrund av det faktum att 2,1 miljarder människor reste med inrikesflyg i Kina förra året, sa en talesperson för bolaget under ett flygforum i Peking i fjol.

Kinas framtidsplaner kommer dock inte bara giganterna Airbus och Boeing tillgodo. Kinesiska bolag kan istället komma att välja det kinesiska inhemska jetplanet C919, som beräknas sättas i trafik 2014. http://www.aftonbladet.se/resa/flyg/article14881528.ab

Detta är även det ett tydligt tecken på skillnaden i tillväxtfasen. När vi i Europa redan haft vår peak och nu är på en nedtrappning och avvecklings sluttning där vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen och minska på vår konsumtion och förbrukning. Där skulder från förr måste betalas och medelklassen urholkas. Där har vi inte längre råd till exklusiva dyra resor med flyg utan kanske får återgå till att ta tåget istället.

Här håller istället Kinas medelklass precis på att växa sig stark. Man vill kunna flyga, konsumera, köra bil och framtiden ser ljus ut. Detta märks i alla konsumtionsmönster. De har nu även byggt upp ett sådant stort kapital och med nya handelsmönster där de kanske blir mindre beroende av exporten till västvärlden utan kan handla direkt med BRIC länderna.

Jag har tidigare skrivit en del om Kina bland annat här: http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/kina-varldens-storsta-ekonomi-redan.html och här: http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/forvantade-lonelyft-i-kina-under-aret.html

Även om västvärlden redan haft sin peak är det därför möjligt att Kina kan hålla igång sin marknad under lång tid framöver.

"Facerape" på Facebook är dataintrång, ett brott som kan ge 2 års fängelse...

Om man upptäcker att en kompis eller en kollega på arbetet har lämnat datorn på och inloggat på Facebook kan det förstås vara frestande att "utnyttja" tillfället och skriva lite roliga, elaka, busiga, underfundiga, saker på fejjan. Oftast märker man ganska omgående att den här statusuppdateringen inte är från personen själv, utan att det är någon som tillfälligt tagit över identiteten.

Kanske mest för att det är sällan att någon man känt länge plötsligt kommer ut på Facebook med t.ex. någon ny mystisk fetisch att man gillar skäggiga damer, som man att klä sig i högklackat och underkläder medan man städar eller vad det nu kan vara för bus som personen som tillfälligt tar över facebook-kontot, har tänkt ut.

De flesta avfärdar nog detta som ett harmlöst skämt och man tänker inte vidare på vad det egentligen är som har hänt. Eller konsekvenserna av detta.

I Lagstiftarens mening är identitetsstöld på internet, ett åtalbart brott. "Dataintrång". Det kan ge dagsböter och upp till två års fängelse beroende naturligtvis på omständigheterna. Inte sällan handlar anmälningar kring dataintrång också om vårdpersonal exempelvis sjuksköterskor som läst journaler utöver det som kan motiveras utifrån arbetet.
https://lagen.nu/begrepp/Dataintr%C3%A5ng

Dataintrång är ett brott enligt 4 kap 9 c § brottsbalken.

För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, om inte brottet uppfyller rekvisiten för något av brotten
brytande av post- eller telehemlighet,
intrång i förvar, eller
olovlig avlyssning.

Den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift har också gjort sig skyldig till dataintrång.

Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.


"En väldigt stor del av våra ungdomar har råkat ut för det här, men många inser nog inte att de kan anmäla det", säger Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på Rikspolisstyrelsen.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/15-aring-anmald-for-facerape

"Ungdomars inställning till internet gör också att både de som roar sig med facerapes, och de som utsätts för det, inte inser att det är en brottslig handling", enligt Anders Ahlqvist. 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/15-aring-anmald-for-facerape

Vad tänker ni själva? Harmlös bus som inte borde vara straffbart? Får offret skylla sig själv som lämnade datorn i inloggat läge? Eller tänker ni att det är rätt att det måste gå att anmäla som ett brott. Spelar det någon roll tycker ni vilken ålder det är på förövaren, i detta fall, 15 år?

Oavsett hur man själv ser på det, så får man som vuxen alltid tänka på konsekvenserna av det man gör. Hur frestande det än kan vara, att gå förbi kompisens dator där statusuppdateringen inte är längre bort än bara är en mening och ett knapptryck på enter-knappen. Vi måste även bli bättre på att upplysa särskilt ungdomar om att detta faktiskt är ett brott, så att de inte behöver bli åtalade för ett brott som de kanske inte ens visste att de har begått.

söndag 27 maj 2012

Zombieapokalypsen tar sin början...Skräcken började ca 2 pm när en serie skott hördes på rampen, vilket är längs NE 13th Street, strax söder om Miami Heralds byggnad. Enligt poliskällor sågs en naken man tugga på en annan mans ansikte och polisen skrek på sin högtalare till honom att backa bort från offret.

Den nakna mannen fortsatte anfallet och det slutade med att polismannen tvingades skjuta honom. De misslyckades med att stoppa honom trots att han blivit skjuten och polismannen tvingandes fortsätta skjuta. Vittnen sade att de hörde minst ett halvt dussin skott.

Den andre mannen transporterades sedan till sjukhus med kritiska skador, enligt polisen. Deras identiteter är inte släppta, varken för den nakne man som var den attackerande parten, eller identiteten för offret.

Sergeant Altarr Williams, handledare i Miami polisens mord rotel, sade att en man inte behöver vara beväpnad för att vara farlig. "Det finns andra sätt att skada människor,'' "Vissa människor kan kampsport, andra är mycket starka och kan döda dig med sina bara händer.''

Utredarna tror att offret kan ha varit en hemlös och polisen har uttalat sig om att angriparen kan ha lidit av en "kokain psykos", vilket skulle fått kroppen att "koka" internt och gjort att dem drabbade tvingades att strippa av sig kläderna, för att försöka svalna.
http://www.miamiherald.com/2012/05/26/2818832/naked-man-shot-killed-on-macarthur.html

Icke simkunniga barn skall ej bada ensamma...

Jaha, så har det hänt igen, drunkningstillbud som rör barn. Var är tillsynen när barn badar? Detta var en tragisk tragedi där 2 familjemedlemmar miste livet. Det går snabbt när olyckan väl är framme, men denna olycka hade kunnat undvikas genom att man använt sig av det vanliga folkvett som jag alltid efterfrågar.
http://www.dn.se/sthlm/minste-pojken-dog-efter-drunkningsolyckan

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor och självtillfogad skada bland barn och unga. Drunkningsolyckor sker under alla årstider och såväl inomhus som utomhus. Drunkningsolyckor sker i både grunt och djupt vatten. Simkunnighet, ökad vattensäkerhet samt övervakning av små barn är det absolut viktigaste för att förhindra drunkningsolyckor.

Ofta sker inte en drunkning så dramatiskt som vi har vant oss att se det på TV. Inga flaxande armar och skummande vatten. Ofta sker det i det tysta, med att man plötsligt bara är borta utan att nån hinner se detta. Inte ens en krusning på ytan och det går fort. Nån som inte kan simma och kommer ut på för djupt vatten kanske aldrig ens kommer upp till ytan en andra gång.


Människans andningsfunktion är konstruerad för att andas och rösten är en sekundär effekt, eller möjligen en bieffekt. Andningen måste fungera för att rösten skall fungera. På ett drunkningsoffer är munnen och luftvägarna över och under vattenytan om vartannat. Munnen är oftast inte över ytan tillräckligt lång tid för att hinna andas ut, andas in och ropa på hjälp. Under den tid munnen är över ytan tenderar man att andas hastigt in och ut innan munnen hamnar under ytan igen.

Drunknande människor kan inte vinka på hjälp. Instinkten säger åt dem att sträcka ut armarna lateralt och pressa dem ner mot vattenytan. Att trycka armarna nedåt mot vattenytan ger offerts en hävarm som ger dem möjlighet att lyfta munnen över vattenytan så de kan andas.

Genom hela perioden av aktiverad drunkningsreflex, saknar man viljestyrd kontroll över armrörelserna. Fysiologiskt kan ett drunkningsoffer som kämpar för att hålla sig över ytan inte sluta "drunkna" och utföra viljestyrda (rationella) rörelser som att vinka på hjälp, simma mot räddning eller ta tag i räddningsutrustning.

Det betyder inte att en person som skriker på hjälp och fäktar med armarna inte är illa ute, de upplever vad som kallas akvatisk panik . Den förekommer i vissa fall före drunkningsreflexen. Akvatisk panik är ofta kortvarig men till skillnad från faktiska drunkningsoffer så kan den som upplever akvatisk panik fortfarande assistera vid sin egen räddning genom att greppa livbojar, livlinor etc.

Så om en kamrat hamnar i vattnet och det ser ut som om allt är under kontroll, ta det säkra före det osäkra. Fråga om personer mår bra, om de kan svara på din fråga – då är de förmodligen så, men får du bara ett tomt stirrande till svar, då är det bråttom. Då kan du ha så lite som 30 sekunder att hjälpa offret.

I medel tar det dessutom 15 minuter för en ambulans att komma fram till patienten vid en drunkning i Sverige. Allt enligt det Svenska registret för hjärtstopp utanför sjukhus. I 15 minuter måste någon utföra livräddande insatser i väntan på hjälp utifrån för att personen skall ha chans att överleva. Ofta krävs det en livräddningsinsats i vattnet och HLR med hög kvalitet utan avbrott. Idag är överlevnaden vid hjärtstopp i samband med drunkning 11.5 %. Denna siffra kan öka markant med rätt kunskaper och rätt utrustning.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister omkommer ca 250 personer varje år i Sverige på grund av drunkning,  av dessa är hundratalet rena olyckor och resterande oklara eller avsiktliga fall. 
Ytterligare 500 personer vårdas inom sjukvården för symptom och komplikationer relaterade till drunkningstillbud, varav ca 250 i öppenvård och ca 250 i slutenvård (Patientregistret Juni 2009). Ett stort bekymmer vid drunkning är de relativt sett få bevittnade fallen, endast 29% av de fall där behandling med HLR påbörjats.

Bland barn 0-17  år var bevittnandegraden ännu lägre: 18 %.

Här ser man alltså tydligt att det är dålig övervakning vid samtliga drunkningstillbud som rör barn och ungdomar.

Svenska Livräddningssällskapets definition av simkunnighet lyder: Simkunnig är den som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 m i en följd, varav 50 m ryggsim.

Kanske var ingen av barnen simkunniga, kanske var det äldre barnet simkunnigt men kan då inte ha förmågan att rädda det andra.

Är man då på en badplats med barn som inte kan simma, räcker det inte sitta på stranden långt ifrån eftersom risken är stor att man tittar bort "en sekund" och så är barnen borta då tar det även tid att hitta igen var de försvunnit under ytan, för att så kunna rädda och dra upp dem. Är man gammal har man dålig hälsa, och också kanske dålig syn. Man är heller inte så stark och snabb som en yngre person detta måste man ta hänsyn till när man sätter en sådan person i position av att vara "badvakt". Skulle du lämna dina barn till en främling som var badvakt på ett offentligt bad, som var tex. 70 år gammal och gick med dålig höft eller andra krämpor som skulle vara enda tillsynen till barnen? Men när det är närstående så accepterar vi plötsligt detta.

Den som har tillsynen över barnen och alltså skall fungera som "badvakt" måste vara mycket duktig simmare som snabbt tar sig till barnen och kan dra upp dem. Att vara gammal, eller exempelvis sjuk och svag är alltså en dålig säkerhet för barn. Då skall man istället bada i pool där det inte kan bli djupare än ett visst djup, där barnen alltid bottnar, och där det alltid finns badvakt.

Uppenbarligen många brister i omdömet som har lett fram till den här tragiska händelsen. Även om vi säger att 9-åringen i den här historien kanske kunde simma, kan inte denne vara ansvarig för en 7-åring som badar samtidigt. Säg att 7-åringen då troligtvis är den som hamnar för djupt ut och inte kan ta sig upp, på grund av att man är kortare och inte kan simma. Då kan inte en 9-åring dra upp det andra barnet, samt vid drunkningstillbud kommer personen som håller på att drunkna få panik och troligtvis dra ned den som försöker hjälpa som inte är tränat att ha något emellan sig och den som håller på att drunkna.

I årskurs fem kan de flesta barn, närmare 95% simma, men är man yngre än det som en 9-åring går väl i årskurs 3 (?) så är det inte lika säkert att de kan simma heller.

Varför hade inte de icke simkunniga barnen flythjälpmedel på sig, exempelvis flytsimring runt magen? Naturligtvis är detta det minsta man skulle krävt om barnen skulle bada "själva" med endast övervakning från stranden. Detta handlar om punkten "vattensäkerhet".

Det finns så många frågetecken kring detta så jag blir alldeles matt. Det var uppenbart tillställt för en olycka. Många gånger kan det gå bra eftersom barnen kanske håller sig på det grunda, men riskerna är alldeles för stora för att tar man barn till stranden på det här viset och med dessa förutsättningar kommer olyckan att vara framme någon gång.  Hur kom det sig även att den gamla kvinnan inte kunde tillkalla fler till hjälp från stranden att snabbt livrädda barnen ur vattnet, när hon själv sprang ut för att rädda dem? Då hade kanske inte hon själv heller drunknat i vattnet, då även andra hade varit ute där på det djupa för att leta. För det var väl fler på stranden? Eller är man för stolt för att skrika "Hjälp! Hjälp!" när detta behövs?

I Sverige är vattnet grumligt mörkt och kallt, och nån som hamnat under vatten kan det ta lång tid att hitta igen under ytan, på djupt vatten. Därför måste man hålla sig nära barn som badar, de skall inte bada själv utan bada helst tillsammans med barnen tills de kommer upp till simkunnighet, i övrigt handlar det alltså om övervakning och vattensäkerhet.

I den här olyckan hade vi ingen vattensäkerhet, ingen simkunnighet och dålig övervakning. 3 av 3 alltså vad gäller de tre viktigaste faktorerna som bidrar till drunkningsolyckor.

Den här olyckan handlade inte om otur, utan att man medvetet skapar en situation genom att ha så många risker som man inte tar hänsyn till och ibland så kommer dessa att sammanfalla. Jag har skrivit mer om min syn på tur/otur här: http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/att-forebygga-olyckor-leder-detta-till.html 

Vem äger vilket varumärke?


I toppen av näringskedjan sitter som vanligt de stora varumärkena. Men jag var inte medveten om vilka märken respektive stor-företag egentligen ägde. Men det är klart, de köper ju upp alla intressanta nykomlingar på marknaden så de slipper konkurrensen. På det sättet blir de aldrig ikapp-vuxna av "små-märkena".

Som vanligt kan man klicka på bilden för en större bild!

När "lösningen" av Greklands problem skapar än värre problem...Europa fortsätter att utkämpa fel strider, och fortsätter därmed att skapa mer spridningsrisk. Grekland har varit insolvent nu i över 2 år. Men ECB och trojkan valde att behandla det som ett likviditetsproblem. Det är ju inte bristen på digitalt sedelpressande som är problemet utan helt enkelt att staten Grekland aldrig kan komma ikapp med och betala sina skulder. Om man inte ser problemet på rätt sätt så är projektet dömt att misslyckas.

Inte nog med Europa inte tar itu med problemen, men dessa program som skall förhindra spridningsrisk, är densamma som skapar denna spridningsrisk.

Det är mycket prat om vad en grekisk exit skulle eller inte skulle se ut. Man jämför med andra standardvärden och devalveringar av diverse olika valutor. Men Grekland är nu unik i det att nästan allt av skulden är de numera skyldiga till institutioner som normalt stiger in efter devalveringen. Grekland är också unik genom att den lämnar en valutaunion som redan är skör, och ökar spekulationer om vilka andra länder som kommer att tvingas lämna.

Grekland har ett primärt underskott, men det gör inte räntebetalningarna mindre viktiga. Grekland har € 150 miljarder euro i lån. 4500000000 € av ränta betalas till trojkan årligen på dessa lån. ECB (och EIB och andra centralbanker) håller även de ca € 50 miljarder i obligationer med cirka 5% i genomsnitts ränta vilket motsvarar ytterligare € 2,5 miljarder av räntebetalningar. "Privata sektorn" som innehavare av grekiska skulder får bara cirka € 1,5 miljarder euro i räntebetalningar. De flesta går att betala € 66000000000 2% kupong PSI skuld och resten är för € 4 miljarder holdout engelsk rätt obligationer. (Ytterligare € 14 miljarder statsskuldväxlar är ej medräknade i diagrammen)

Det är mycket uppenbart dock att för Grekland att få någon hjälp med sin nuvarande räntekostnad det måste skära ner på trojkan och ECB i synnerhet. Över 80% av sin årliga räntekostnader går nu att betala regeringen och kvasi statliga enheter.Det är inte bara räntebetalningar som är problemet det är också skulden inlösen som Grekland står inför. En svindlande 98% av alla skulder inlösen under de närmaste 6 åren går att betala av trojkan och ECB, med ECB: s kvarvarande obligationsportföljen motsvarar 35% av den totala, och nästan alla av de utbetalningar under de kommande 3 åren.

 

Aldrig har det funnits en situation där ett land är i ett sådana stora problem att den behöver konkursa och praktiskt taget allt av skulden redan innehas av enheter som normalt stiger in efter en konkurs och devalvering.

En återgång till drakman skulle resultera i en 25% till 50% devalvering. Bara att tvinga den privata sektorn att konvertera sin skuld till den nya valutan gör nästan ingenting för Grekland. Ränteutgifterna för att försöka betala eurodenominerade skuld med devalverat drakman: s skulle vara omöjligt.Grekland kan inte återgå till en drakman utan att omedelbart påverka trojkans innehav eller försumliga, sannolikt inom ett år.

Det är där det är så annorlunda än någon annan situation som vi har sett tidigare. Det finns ingen inom den privata sektorn att ta hit. Den privata sektorn har redan utplånats i PSI. Tyskland och ECB borde ha gjort eftergifter då, men valde att inte göra det. Nu är de i en situation där Grekland behöver omedelbar hjälp, eller behöver lämna euron.

Om Grekland återvänder till drakman finns en verklig risk för att handeln kommer att bryta samman. Hur kommer företag behandlas? Vad händer med kontrakt som grekiska företag gjort? Kan grekiska företag ha råd med de avtal som efter införandet av drakman? Detta är bara grundläggande saker, men i en värld som är beroende av den globala handeln, är det svårt att säga vad konsekvenserna skulle vara. 

Det värsta fallet är brist på bränsle och livsmedel där priserna skjuter i höjden omedelbart efter valuta bytet. Industrin tvingas till ett stopp på grund av brist på råvaror. Detta bör vara den enklaste delen av en devalvering för att hantera, men det kommer att kräva planering.

Insättare kommer att tvingas att acceptera drachmer i sina bankkonton istället för att hålla euro. Om de får behålla euro på kontot, då skulle situationen vara bättre för befolkningen, med undantag för det faktum att de redan insolventa bankerna skulle bli mer insolventa, om tvingas betala ut insättare i Euro, medan de flesta av bankernas tillgångar förvandlas till drakman. Detta är den mest sannolika resultatet, oavsett vad som händer med ECB, IMF och EFSF ståndpunkter.

Om du har en insättning i en bank i ett land med risk för valutaväxling, då måste du allvarligt överväga att ta pengarna ur banken för att undvika denna risk. Detta är inte standard risk utan en annorlunda situation. Du är orolig för att 1.000 € kommer att förvandlas till 1000 lire eller pesetas av okänd värde. Den Europeiska insättningsgarantin kommer inte att stoppa flykten av insättarens pengar, om det inte också skyddar mot en påtvingad konvertering. Exempelvis, om Argentina nedvärderar, så finns det finns alltid risk att Brasilien också skulle devalvera. Denna risk förstärks här, eftersom Grekland kommer att vara en mall för de andra krisländerna. Varje insättares tanke blir, kommer deras land gå samma väg?

Det enda sättet att stoppa detta är att försäkra sig mot det eller att tvinga grekiska bankerna att betala insättarna i euro. Men det är oklart hur de grekiska bankerna skulle ha råd att betala folk ut i euro. Bankerna är redan insolventa och mängden extra pengar de skulle behöva betala insättarna i Euro skulle bara skjuta problemet någon annanstans i systemet.

Samma sak gäller, vad kommer ECB göra med sina förluster? Det finansierar otroligt billigt och kan trycka mer pengar. Men om Grekland lämnar, vad ECB kommer verkligen göra? Förväntar de sig att Grekland kommer att betala tillbaka dem med euro med sin nya svaga valuta? Kommer ECB att trycka mer pengar för att kompensera för de förlusterna? Det är en möjlighet, men med tanke på hur envist Tyskland har pratat om åtstramning och hur de motsätter sig ytterligare pengatryckande så borde inte ECB kunna trycka mer pengar för att täcka förlusterna.

Om ECB kommer att ta en förlust så måste de gå till sina medlemmar och be om mer pengar. Det verkar högst osannolikt, särskilt om Spanien och Italien är upptagen med att försöka förhindra bankruns omkring sina bankmedel. Så tyvärr verkar planen vara att sälja obligationer till EFSF och låta EFSF ta förlusten.
http://www.zerohedge.com/news/europe-fighting-wrong-battles-again