En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 26 april 2012

Arbetsförmedlingens prognoser kring svensk arbetsmarknad..

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina framtidsbedömningar. Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013. 

I slutet av mars var 396 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 8 000 fler än för ett år sedan.

I år, 2012 beräknas sysselsättningen öka med endast 5 000 personer, jämfört med att den ökade med drygt 90 000 år 2011. År 2013 kommer sysselsättningen att minska med 25 000 personer. Tillgången på jobb minskar inom många yrken och i större delen av landet.


För data- och teknikyrken, alltså dataspecialister och de flesta ingenjörsyrken väntas en fortsatt god arbetsmarknad även om tillskottet av nya jobb mattas av. Bristen på arbetskraft kommer att vara utbredd inom dessa yrken. Men det gäller främst utbildad och erfaren arbetskraft, medan nyutexaminerade får svårare att hitta ett arbete.

Hushållens försiktiga konsumtion gör att efterfrågan på yrken inom handel, hotell, restaurang och även övriga serviceyrken minskar. Tillgången på arbetssökande blir än större under det kommande året när arbetslösheten stiger. Men utbudet av jobb är stort på grund av hög personalomsättning. Konkurrensen om jobben ökar eftersom det är fler arbetssökande.

Arbetslösheten ökar inom administrativa och finansiella yrken. Det betyder att konkurrensen om jobben förblir stor för samhällsvetare och humanister. Tillgången på ekonomer blir god, undantaget revisorer och redovisningsekonomer där det kan vara brist på arbetskraft. Gymnasieutbildad administrativ personal ökar i antal med hög arbetslöshet som följd.

Störst brist på arbetskraft under 2012

Civilingenjör, elektronik och teleteknik
Civilingenjörer, elkraft
Mjukvaru- och systemutvecklare
IT-arkitekter
Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Läkare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Testare och testledare, IT
Operationssjuksköterskor
Förskollärare
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Civilingenjörer, maskin
Lastbilsmekaniker
Kockar
VVS-ingenjörer
Barnsjuksköterskor
Barnmorskor
Geriatriksjuksköterskor
Verktygsmakare

Störst tillgång på arbetskraft under 2012

Marknadsanalytiker och marknadsförare
Friskvårdskonsulent (friskvård)
Montörer, metall, gummi och plast
Språkvetare, översättare och tolkar
Montörer, el- och teleutrustning
Elevassistent
Truckförare
Köks- och restaurangbiträden
Administratör/sekreterare
Journalist Undersköterskor
Parkarbetare
Personliga assistenter
Städare/lokalvårdare
Lagerarbetare
Försäljare, fackhandel
Informatörer
Försäljare, dagligvaruhandel
Fotograf Barnskötare
Vårdbiträde
Matroser

Framtidsprognos:

Tillgången på lediga jobb kommer att minska under åren 2012 och 2013 och minskningen berör de flesta yrkesområden. Det gör att arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett arbete och att konkurrensen om jobben blir större. 

Sysselsättningen minskar tydligast i industritunga län i Syd- och Mellansverige, som Västmanland och länen i Småland. Männens sysselsättning och arbetslöshet påverkas mer negativt än kvinnornas år 2012. Försämringen för kvinnorna blir tydlig först 2013.

Drygt 70 procent av de totalt inskrivna arbetslösa öppet arbetslösa har minst gymnasieutbildning. 30 procent har en utbildning som motsvarar högst grundskola.

Bland de 34 000 nyanlända har drygt hälften en utbildning som motsvarar minst gymnasieskola och övriga har en utbildning som motsvarar högst grundskola. Antalet totalt inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda ökar från 86 000 personer till 110 000 år 2013. Antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga stiger från 68 000 till 80 000 år 2013.

Antalet totalt inskrivna arbetslösa som är utom-europeiskt födda, funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre mellan 55-64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 260 000 personer vid slutet av år 2013. Nivån kommer att mer än fördubblas på fem år (2008-2013) och är bland de högsta i historien, jämförbart med krisåren i början av 1990-talet.

Andelen företag som anger brist på arbetskraft bedöms sjunka och bristen kommer därför liksom under det senaste starka konjunkturåret inte att ge några nämnvärda effekter på löneutvecklingen eller på ekonomin i stort.

De yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar