En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 10 oktober 2012

Dystra ekonomiska tider...

I dystra ekonomiska tider försöker bland annat di.se att påminna om den tiden när börsmarknaden befann sig i en tid av stabil uppgång och fondförvaltare kunde göra enorma vinster. De tittar därför tillbaka på det senaste decenniet och minns guldkornen i sanden. Läs gärna artikeln här: 
http://www.di.se/artiklar/2012/10/10/fonderna-som-har-stigit-600-procent/

I andra nyheter kan man dock se verkligheten göra sig påmind, bland annat av IMF som skriver i sin senaste globala finansiella stabilitetsrapport (GFSR) att Riskerna mot den finansiella stabiliteten har ökat sedan i april och förtroendet för det globala finansiella systemet har blivit mycket bräckligt. http://www.di.se/artiklar/2012/10/10/imf-risken-har-okat/


IMF konstaterar att även om "signifikanta" nya åtgärder från europeiska beslutsfattare har mildrat investerarnas värsta farhågor så är eurokrisen fortsatt den viktigaste oroskällan. Farhågor om att vissa euroländer ska återgå till nationella valutor har gjort att privata investerare minskar exponeringen mot de perifera euroländerna.

Det resulterar i en kapitalflykt och marknadsfragmentisering som underminerar själva fundamentet för unionen; integrerade marknader och en effektiv gemensam penningpolitik, skriver IMF.

Man skriver i rapporten en antydan till att Europa behöver gå mot en federal styrning, då man vill ha gemensam penning och skattepolitik för att rädda krisländerna. Man skriver bland annat: 
"Exempel på sådana åtgärder kan vara upprättandet av ett insättningsgarantiprogram för euroområdet och en mekanism för att upplösa banker med gemensamma backspärrar, eller konkreta åtgärder mot en fiskal integration."

I övrigt konstaterar man som vi redan har sett att en ytterligare eskalering av stressen i euroområdet utgör risker, särskilt för länderna i Central- och Östeuropa. En inbromsning i den ekonomiska aktiviteten höjer dessa risker, eftersom vissa tillväxtmarknadsekonomier endast har begränsat policyutrymme för att erbjuda kontracyklisk stimulans och skydd mot externa chocker. Min åsikt blir därför att Central och Östeuropa kommer "dö" först alltså som marknader sett, då jag inte tror att vi får någon ekonomisk vändning inom den närmaste tiden då ekonomin befinner sig i en dödsspiral som föder sig själv.

Kreditriskerna bedöms som i stort sett oförändrade jämfört med i våras. De ligger därmed fortsatt på hög nivå givet den förnyade försvagningen i banksektorn och kredittrycket mot europeriferin har kompenserats av viss förbättring i hushållens och företagens balansräkningar i utvecklade ekonomier.

IMF konstaterar att en fortsatt försämring av eurokrisen är den viktigaste risken mot den globala finansiella stabiliteten, men stigande obalanser på andra håll ger också skäl till oro.

IMF noterar vidare att globala centralbanker har reagerat på de förhöjda riskerna mot den finansiella stabiliteten och på stramare kreditförhållanden med en fortsatt ackommoderande penningpolitisk hållning. De stora centralbankerna har fortsatt att implementera extraordinära åtgärder den senaste tiden, vilket har bidragit till att höja priser på risktillgångar och minska räntespreadarna för euroområdets periferländer den senaste tiden.

IMF-rapporten välkomnar de "viktiga steg" som de europeiska myndigheterna tagit, och uppmanar till en "kraftfull implementering" av de annonserade åtgärderna. Men trots interventionerna fortsätter privat kapital att flöda ur euroområdets perifera länder, och även om ECB:s annonsering av obligationsköpprogrammet, OMT, har lett till minskade statsräntespreadar så har bank- och företagsspreadarna inte minskat i motsvarande mån, och det kan bli en hämsko för återhämtningen.


Den största bördan beträffande minskning i prognostiserat kreditutbud faller på euroområdets periferi, där de kombinerade krafterna av bankdeleveraging och statlig stress genererar mycket starka motvindar för företagssektorn. Aktiviteten kommer fortsatt att sjunka i periferin på grund av fortsatt höga finansieringskostnader, och kärnan ser endast en mycket trög tillväxt. 

Lösningen är enligt IMF en tydlig vägkarta mot en bankunion och fiskal integration som bör ske snarast.

Sen kommer GFSR med lite fantasier om hur man hoppas att det skall utvecklas framåt. Under detta scenario börjar euroområdet återintegreras finansiellt i takt med att policytrovärdigheten återställs och kapitalflykten vänder. Finansieringskostnaderna i periferin och kärnan normaliseras i slutet av 2013, kreditkanalerna öppnas åter i takt med att bankstressen avtar och den ekonomiska tillväxten återvänder i periferin och ökar i kärnan. Man har goda förhoppningar, men frågan är om förhoppningar räcker i det här läget.

Global Financial Stability Report (GFSR) för oktober 2012 finner alltså ökade risker för det globala finansiella systemet, med euroområdets kris den huvudsakliga källan till oro. I betänkandet uppmanas beslutsfattare att agera nu för att återställa förtroendet, för att få vända kapitalflykten i euroområdet. I både Japan och USA, behövs finanspolitisk anpassning. Tillväxtekonomierna har framgångsrikt navigerat globala chocker hittills, men bör gardera sig mot framtida chocker och samtidigt hantera en avmattning i tillväxten. 

GFSR undersöker också om lagstiftningsreformer flyttar det finansiella systemet i rätt riktning, och finner att det har gjorts begränsade insatser, delvis eftersom många reformer kom i de tidiga stadierna av krisen och dels krisinsats metoder som fortfarande är i bruk i ett antal ekonomier, vilket försenar rörelsen av det finansiella systemet på en säkrare väg. Det sista kapitlet bedömer om vissa aspekter av finansiella strukturen stärker det ekonomiska utfallet. I själva verket är vissa strukturella drag i samband med bättre resultat. I synnerhet gör finansiella buffertar av kapital av hög kvalitet och verkligen likvida tillgångar som är det som kommer att vara förknippat med bättre ekonomiska resultat.

Här kan man även läsa mer om man är intresserad av att läsa direkt från källan: 
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2012/02/index.htm

7 kommentarer:

 1. Lite gammalt kanske
  men kanske ditåt det bär hän .

  Den som lever får se.


  http://www.washingtonpost.com/blogs/under-god/post/does-pope-benedict-support-occupy-wall-street/2011/10/25/gIQArXExFM_blog.html

  SvaraRadera
 2. Synen av David Wilkerson

  http://www.provlas.se/synen/

  lite blandat

  ”Synen” Ekonomisk kollaps… En skakande profetia för vår tid David Wilkerson  ”Vad var det som D.W. såg? Han såg en världsvid ekonomisk förvirring. All världens valuta skulle komma att möta stora svårigheter. Länder skall komma att ligga på gränsen till bankrutt och endast hållas uppe av andra länders välvilja. Hur många länder ligger inte på den gränsen idag, Portugal, grekland Island bara för att nämna några nära oss. Men vad händer när välviljan tar slut? Vad händer när någon annan helt kontrollerar våra länder? Mycket obehagligt eftersom Bibeln talar om ett system där länderna kommer förlora sin kontroll till någon. Vem är denna någon? Han är antikrist.

  ”Utan tvivel ligger magra år framför, fulla av penningbekymmer och förtvivlan. Världens ekonomer kommer stå rådvilla utan att kunna förklara skeendet, som leder till internationella kriser och fruktan. Ett falskt ekonomiskt uppsving kommer att föregå tillbakagången, men det blir kortlivat” D.W.

  Som på Josefs tid kommer vi möta goda år för att sedan möta denna ekonomiska förvirringen och en ofattbar fattigdom. Vad kan vi göra? Försök att bli skuldfri. Var noga med hur du hanterar dina pengar. Lev absolut inte över dina tillgångar.

  ”Arbeta och bed för att klara av alla skulder och bered dig för drastiska nedskärningar i budgeten” D.W

  Stora bolag kommer att gå i konkurs, inte bara hos oss i Sverige, utan över hela världen. Kreditmarknaden kommer bli fullständig kaos av lån, indrivning och panik. Människor kommer förlora sina hem och få sälja allt av värde för att få till det mest elementära så som mat och kläder

  ”Jag ser en flod av nästan panikartade beslut fattas av olika regeringsorgan, men dessa förhastade ansträngningar att få bukt med ekonomin misslyckas…. Bilindustrin blir allvarligt skadad…” D.W

  Många människor kommer fly till landsbygden. Men marknadspriset kommer skjuta i höjden som aldrig förr. Fackföreningarna kommer bli kraftlösa och de i ledande ställning kommer att fylla sina egna plånböcker istället för att hjälpa arbetarna som valt dom.

  Folk som spenderar sina pengar hejdlöst kommer drabbas mest. De som skuldsätter sig utan att tänka och räkna kommer få störst problem. Nu är verkligen ingen tid att sätta sig i skuld kan jag lova Många köper guld för att ha i reserv. Och guldet kommer stiga ofantligt, men kommer att rasa lika katastrofalt.

  Så småningom kommer detta som jag varnat för tidigare i bloggar. Det kommer att komma ett världsomspännande penningsystem. Där ett chip kommer bli det nya sättet att identifiera och totalt kontrollera individer. Detta är antikrists märke som det står talas om i Uppenbarelseboken kapitel 13.

  Ta aldrig detta chip, svält hellre

  David Wilkerson ”SYNEN” – 1972

  SvaraRadera
 3. En av de mest erkända profeterna i vår tid såg vad som nu håller på att ske och redan 1972 i boken SYNEN skriver Wilkerson på sid 66 -68  En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den Romersk Katolska Kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt, På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.  Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.  Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och får sin vilja igenom.

  Denna union kommer att betrakta Påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter.  Man begär inte att dessa skall betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att Påven eller någon annan kyrklig ledare i denna Superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det ämnet men nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en Arme´ av karriärmänskor inta de mest inflytelserika posterna i denna Superkyrka.  Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna Superkyrka måste bli en Politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar mot de som opponerar sig mot den. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap.  I början går man försiktigt tillväga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie och forskningsprogram. Sedan följer gemensamma företag utan förpliktelser från något håll. Men liberala protestantiska ledare från England och Usa förenar sig med liberala Katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett Ekumeniskt mirakel. Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta. Men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt.  SvaraRadera
 4. På SIDAN 71 – 72  Karismatiska Katoliker som betraktar sig som medlemmar i Jesu Kristi osynliga och övernaturliga kyrka kommer att möta svår förföljelse. Den Romersk Katolska Kyrkan kommer att hala in välkomstmattan för de katoliker som talar i tungor och har en pingstbetonad undervisning om den Helige Ande. Präster blir föremål för politiska påtryckningar från höga vederbörande och uppmanas att ”släcka elden”  Du kan vänta dig att Påven kommer att inta en negativ

  ståndpunkt till den Karismatiska rörelsen bland katoliker.

  ”Snart är smekmånaden slut”  Du kommer snart att få se katolska tidskrifter vända sig emot denna väckelse inom de egna leden. Man kommer att begära en ”upprensning” och det kommer att börja som en försiktig trend, men kommer att öka i styrka så att Karismatiska Katoliker råkar ut för stark förföljelse från de egna leden.

  .Observera att jag som postat "bla" knappast kan kallas kristen
  men är inte främmande för att läsa olika saker

  SvaraRadera
 5. David Graeber 5 000 år av skuld

  David Graeber är docent i antropologi vid Goldsmiths University of London. Hans senaste bok Debt: The First 5 000 Years ser på utvecklingen av skuld som både ett moraliskt och ett ekonomiskt koncept, och bygger på antropologiska bevis från en rad olika samhällen, både nutida och historiska. Jamie Stern-Weiner har träffat David Graeber för att diskutera några av argumenten i boken. I intervjun undersöker han hur moralens språk blev till skuldens språk och hur våra grundläggande moraliska och juridiska begrepp blivit djupt formade av en historia av krig och slaveri.  Läs mer: http://www.fria.nu/artikel/89841

  SvaraRadera
 6. http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/david-graeber-debt-the-first-5000-years


  Bra recension av boken

  finns mera om bara att söka på David Graeber
  t.ex

  http://www.ft.com/intl/cms/s/2/04e44606-d9a0-11e0-b16a-00144feabdc0.html#axzz28vIfPDjX

  http://libcom.org/tags/david-graeber

  http://www.guardian.co.uk/profile/david-graeber

  SvaraRadera