En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 28 juni 2013

Anmälningsskyldighet till Socialtjänsten...

Eftersom jag tycker det är så pass viktigt vill jag repetera vad anmälningsskyldighet innebär. Som privatperson kan man vara anonym, men anställda inom skola, förskola och fritids har en anmälningsskyldighet i sitt yrke. Alla yrkesroller som kommer i kontakt med barn och unga, det kan även vara exempelvis hälso- och sjukvården, som också har en anmälningsskyldighet. Men vad innebär den då?

Se även Socialstyrelsen; 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla


Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1.Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar.
2.Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården.
3.Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2.

Vad innebär anmälningsskyldighet?

Oron behöver inte vara av den grad att socialtjänsten behöver gå in med tvångsåtgärder.

Viktigt att du inte dröjer med anmälan för att försöka utreda misstankarna på egen hand.

Det är socialtjänstens sak att utreda om misstankarna är berättigade.

Anställda inom kommunernas verksamheter, skola, förskola, fritids kan inte vara anonym utan är skyldiga att uppge sin identitet. Högre krav ställs alltså på anställda som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga än på andra medborgare.

Man bör också informera föräldrarna om anmälan när man lämnar över uppgifter till socialtjänsten. Ett undantag är när misstankar gäller misshandel eller sexuella övergrepp. Då bör socialtjänsten informeras omgående utan förälders vetskap. 

1 a § Socialnämnden bör också erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

1 b § Socialnämnden får informera om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.

Lag (2012:776).

Vad ska stå i en anmälan till socialtjänsten?

-Vem anmälan gäller
-Vad är det som gör att Ni ringer/anmäler just nu?
-Hur länge har oro funnits?
-Vad skulle hända om inget görs nu?
-Var befinner sig barnet/den unge just nu?
-Tror ni att det är akut fara för barnet/den unge? Vilken fara i så fall?
-Är det något särskilt som ska beakta när kontakt tas med barnet den unge och förälder.
-Känner vårdnadshavaren till att anmälan görs?
-Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
-Skulle ni kunna tänka er att medverka i en träff för att diskutera anmälan med de berörda.
-Finns det något som fungerar bra när det gäller barnet/den unges situation?
-Övrigt?


Det är viktigt att man gör en orosanmälan när man har en oro, man behöver inte ha bevis eller veta så mycket om situationen. Det är socialtjänstens uppgift att träffa familjen och utreda om det finns missförhållanden i barnets hem. Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite. För varenda liten unge som skall bli stor en gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar