En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 12 september 2012

Ekosystemtjänster...

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får "gratis" av naturen som till exempel vattenrening via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpare och att bördig jord bildas. Skogen som även binder koldioxid, exemplen är många.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystemtj%C3%A4nster

På senare tid har man mer och mer börjat räkna ekonomiskt på detta vad en ekosystemtjänst kan vara värd i kronor och ören och då får man en bättre bild av varför det är värt att spara biologisk mångfald och bevara naturen omkring oss.


En del anser att det är oetiskt att se naturen som något som är till för att stödja människan, medan de som förespråkar modellen menar på att om vi ser naturen som något separat som skall sparas för sin egen skull så kommer detta att ske endast i isolerade tillfällen, att se naturen som något människan behöver och värdera denna därefter kan vara enda sättet som vi tar hänsyn till miljön omkring oss.

Hos naturskyddsföreningen finns skrifter som stöd till kommuner som vill räkna ut vad värdet är på ekosystemtjänster i deras närmiljö. 

Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen förser oss med, dvs den nytta människor har direkt eller indirekt av ekosystemfunktioner. Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många gånger en förutsättning för vår överlevnad. Ekosystemtjänster, eftersom naturen "alltid" har funnits där för oss, så är de gratis och tas därför ofta för givet. http://nyfikengron.com/tjanster/ekosystemtjanster

Det finns fyra olika sorters ekosystemtjänster:

- Reglerande funktioner: Skydd mot skadlig kosmisk strålning (UV), reglering av atmosfärens kemiska sammansättning, koldioxidupptag, reglering av sediment osv.
- Bärande funktioner: Ger utrymme/underlag för mänsklig bebyggelse och bosättningar, jordbruk och vattenbruk, energiomvandling osv.
- Produktionsfunktioner: Syre, vatten, mat och näringsrika drycker, osv.
- Informationsfunktioner: Estetiska upplevelser, andlig och religiös information, historisk information (arvsvärde) osv.

Även vår regering har upptäckt värdet av att försöka värdera dessa ekosystemtjänster och lämnade i uppdrag till naturvårdsverket att sammanställa detta under året. 

"Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att sammanställa information om viktiga ekosystem och ekosystemtjänster i Sverige samt identifiera faktorer som påverkar deras vidmakthållande. Uppdraget ska utföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten samt efter samråd med Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Lantmäteriet, Trafikverket, Boverket och Sveriges lantbruksuniversitet.

Naturvårdsverket ska senast den 31 maj 2012 lämna en delredovisning som beskriver myndigheternas ansats och preliminära resultat och senast den 31 oktober 2012 lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) .


Det betyder att vi under slutet av det här året kanske kan ta del av preliminära resultat över vad vår närmiljö kan tänkas vara värd.


Ett mycket gott exempel från idag är här på bilden ifrån Kristianstad, där man bevarat våtmarker utanför staden då dessa fungerar som betesmark för naturkött, som en "tvättsvamp" som kan suga upp stigande vattenflöden och förhindra översvämning inne i staden, och som också renar vatten på ett naturligt sätt när vattnet passerar dessa våtmarker. Här är man medveten om värdet av detta, och har valt att bevara den naturliga miljön omkring och utanför staden.

Jag tycker det är ett otroligt spännande tankesätt och förhoppningsvis är det fler som utvecklar detta koncept som ursprungligen kom via ett internationellt forskningsprogram som stöddes av FN, nämligen "Millenium Ecosystem Assessment 2001-2005"Systemet för att räkna på naturens värde kallas TEEB eller The Economics of Ecosystem and Biodiversity om ni vill söka på mer information omkring detta.

Jag tror absolut detta är ett tänkande vi måste utveckla till framtiden, då vi allt för länge levt som att vi ej behöver naturen, medan vi snart kommer till den punkt där det kommer visa sig hur beroende av vår natur vi faktiskt är. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar