En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 21 oktober 2013

Funktionsnedsättningar i arbetslivet och inom utbildningsväsendet...

Närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma och allergi, nedsatt syn eller hörsel eller psykisk ohälsa.

I SCB:s statistik för 2008 framgår att: 

- 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) uppger att de har någon form av funktionsnedsättning.
- Hälften av dem uppger att det inte påverkar deras arbetsförmåga.
- Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som bland befolkningen i stort.
- Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har 50 procent ett arbete.
- Bland personer med funktionsnedsättning, utan nedsatt arbetsförmåga, är det 77 procent som har ett arbete, precis som i övriga befolkningen.
- Andelen egenföretagare är högre inom gruppen personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga, än övriga befolkningen.
- Män får dyrare arbetstekniska hjälpmedel än kvinnor.
- Fler män än kvinnor har anpassade arbetsuppgifter och anpassad arbetstid, bland dem som anser sig behöva dessa hjälpmedel.


Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Arbetsmarknad
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Arbetsmarknadspolitiken/

* Av personer med nedsatt arbetsförmåga har 44 procent arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning.

* 26 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. De kan vara arbetslösa eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Det är oförändrat sedan 2011.

* För att underlätta arbetet har 14 800 personer tillgång till personligt biträde på sina arbetsplatser. Det är en ökning med över 3 300 personer sedan 2011.

* Det är 16 procent av personer med funktionsnedsättning som har mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av sin funktionsnedsättning.

* 42 procent av kommunerna hade personer som gick från insatsen daglig verksamhet till anställning under 2011. Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för vissa personer med funktionsnedsättning.

Hur är läget? Fakta i korthet (Handisam 2012) Utbildning
http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Utbildning/

* I yrkesverksam ålder har ungefär 30 procent av personer med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning, jämfört med 44 procent bland övriga. 

* 70 procent av granskade grundskolor och 81 procent av gymnasieskolorna har brister i sitt arbete med särskilt stöd. 

* Det är vanligare att rektorer och kommunala tjänstemän inom skolområdet anser att den fysiska miljön i skolan är mer tillgänglig än valet av pedagogik. 

* Bland unga med funktionsnedsättning, i åldern 16-25 år, är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent. 

* 16 procent av barn med funktionsnedsättning blir mobbade. Det är nästan tre gånger så vanligt som hos övriga barn, där andelen är knappt 6 procent.

Handisam skriver i sin statistik om många andra områden där möjligheterna för de med funktionsnedsättningar fortfarande inte är lika med de som saknar funktionsnedsättningar. Det finns mycket kvar att göra för att vårt samhälle skall bli mer rättvist och ge alla människor likartade förutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar