En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 30 juli 2014

Norrbyskär: Ordningsregler från 1894...

Norrbyskär är en ort på ögruppen Norrbyskären utanför Hörnefors i den lilla del av Umeå kommun som ligger i landskapet Ångermanland och i Västerbottens län. Där startade Mo och Domsjös VD Frans Kempe år 1895 ett ångdrivet sågverk, en s.k. ångsåg. Samtidigt anlade han något av ett för den tiden genomtänkt mönstersamhälle för arbetarna. Sågverksanläggningen lades ned 1952.För att få anställning på Norrbyskär var man tvungen att ha två rekommendationsbrev. Det var högre krav än annorstädes i Sverige, att få en anställning här. Man hade höga krav för att få de bästa arbetarna. Samtidigt hade de många fördelar för att komma och bo här. En fördel var att man väldigt tidigt hade moderniserat kök och elektricitet på ön. Samt att samhället i sig också var så väldigt välordnat.Norrbyskär är fortfarande en idyll och pärla i svensk historia och väl värd ett besök om ni kommer er norröver. Min släkt kommer också delvis ifrån Norrbyskär, så en gren av släkten har fortfarande stuga på ön.Dessa ordningsregler ifrån 1894 tycker jag säger mycket om hur livet var på ön.


Ordningsregler.

1. Hvar och en som å Norrbyskären eller Kylörn fått sig bostadslägenhet upplåten, äfvensom andra personer, som på dessa ställen vistas, skola iakttaga snygghet, samt så väl inom som utom hus hålla rent och städadt inom sina områden.

2. Sopor och annat afskräde få icke utkastas annorstädes än på dertill anvissade ställen, äfvenså disk- och skurvatten samt urinkärl.

3. Elden skall sorgfälligt vårdas och må ingen lemna sin bostad utan tillsyn, förr än uppgjord eld är utbrunnen eller ock släckt. Bart ljus få ej begagnas vare sig utanför bostaden eller i uthusen vid påföljd af laga ansvar.

4. Främmande personer få icke utan förvaltningens tillstånd inhysas.

5. Ingen eger rätt utan förvaltningens medgifvande upplåta sin bostad till dansnöjen, möten eller sammanträden.

6. Vid brunnarna eller deras närhet får ingen som helst orenlighet ega rum, ej heller få kärl eller ämbar därstädes tömmas eller rengöras.

7. Köken få icke användas till sof-rum utan i de fall då endast ungkarlar vistas uti de samma och ingen matlagning eger rum.

8. Det åligger bostadsinnehafvare att jemte sin familj lefva stillsamt och ej störa sina grannar, äfvenså att noga tillse det barn eller äldre personer ej stada eller nertrampa gräsmattor och planteringar.

9. Strängt förbjudes hvar och en att å Skärens område fälla eller qvista vare sig barr eller löfträd.

10. All jagt å Bolagets områden är strängt förbjuden.

11. Ingen får hafva hundar och grisar.

12. Bostadsinnehafvare göres ansvarig för alla skador å målning, tapeter och fönster i sin lägenhet vållande genom vårdslöshet.

13. Assuranssprutorna få på inga villkor begagnas annat än till eldsläckning och åligger den person inom hvars lägenhet sådan finnes att väl vårda den samma samt tillse att den ständigt är fyld med vatten.

14. Till vedbrand får ej tagas skadligt virke. Vedhemtning skall alltid ega rum under arbetstiden och vid full dager, samt efter anhållen tillåtelse eller anvisning.

15. Anmälning till bakning, mangling och tvättning bör ske hos den i bagarstugan boende person, hvilken blifvit utsedd att antackna anmälningarna.

16. Det åligger hvar och en att noga hörsamma ordningsmannens befallningar rörande denna ordningsstadga.

17. Anmärkningar och klagomål öfver ordningsmannen anmäles å kontoret.

18. Ett exemplar af denna ordningsstadga skall finnas i hvarje bostadslägenhet.

Öfverträdelser mot dessa ordningsregler straffas med varning och afsked.

Norrbyskärs kontor i Oktober 1894.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar