En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 21 januari 2013

Rädsla över kostnad, går före äldres behov...

SKL vill stoppa regelverk som ska säkra äldres behov. Detta efter att Socialstyrelsen har beslutat att införa nya regler som ska garantera att särskilda boenden bemannas efter de äldres och demenssjukas behov. Men kommunernas egen organisation, SKL, är rädd för ökade kostnader och säger nej till detta. 
http://www.dn.se/debatt/skl-vill-stoppa-regelverk-som-ska-sakra-aldres-behov

Fyra låsta demensavdelningar och två nattpersonal. Två av avdelningarna står alltid obemannade och personalen springer mellan dem för att kunna upprätthålla säkerheten. Ett rörelsealarm tjuter men personalen riskerar att inte hinna se efter vad som har hänt. Detta är ett vittnesmål från ett äldreboende i södra Sverige sommaren 2012. Bilden som ges är inte unik. Socialstyrelsens tillsyn visar många exempel på att lagstiftningen som reglerar äldreomsorgen inte har varit tydlig nog. Därför beslutade myndigheten i somras om nya föreskrifter som förtydligar kraven:

Det ska finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Socialnämnderna måste fatta tydliga beslut om vilken omsorg varje person ska få på boendet. Utifrån det ska den som driver äldreboendet ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Säger de nya reglerna. 


Men detta säger nu kommunernas egen medlemsorganisation nej till. Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill förhindra att reglerna införs 2014. I ett meddelande, ett så kallat cirkulär, som SKL nu har publicerat menar man att Socialstyrelsen inte skulle ha befogenhet att utfärda föreskrifterna. Det är ett felaktigt påstående.

Socialstyrelsen har enligt lag rätt att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa. Det är även Socialstyrelsens skyldighet. I det här fallet handlar det om att säkra att svårt sjuka äldre får den omsorg de har rätt till. Reglerna om bemanning i demensomsorgen har tagits fram på uppdrag av regeringen, efter ett beslut i riksdagen.

Bakgrunden är att Socialstyrelsens tillsyn tidigare har visat att sex av tio inspekterade demensboenden inte hade tillräckligt med personal för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid. I inspektioner har visats att många äldre måste äta, duscha eller gå ut efter ett schema som är anpassat efter bemanningen i stället för att omsorgen är anpassad till de äldres behov och dygnsrytm.

Men SKL har farhågor om de höjda kostnaderna för äldreomsorgen. Enligt organisationen skulle det vara orimligt att förvänta sig av kommunerna att de ska följa reglerna, om det inte skjuts till statliga medel.

Äldreomsorgen är de facto ett kommunalt ansvar. Ansvaret gentemot dem som behöver omsorg är reglerat i lagstiftning, och Socialstyrelsens föreskrifter är en del av den.  Socialstyrelsens regler förtydligar de krav som redan gäller. Det stämmer att bemanning efter behov kommer att innebära ökade kostnader för en del kommuner och enskilda verksamheter. Uppskattningsvis handlar det om sammanlagt mellan fyra och tio miljarder kronor. Men att kostnaderna ökar beror på att äldreboendena i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav. Där bristerna är som störst kommer det också att kosta som mest.

Det är oacceptabelt att SKL undergräver rättsordningen genom att säga att kommunerna inte skall följa reglerna om de anser att det kostar för mycket. Det står inte kommunerna fritt att välja om de vill följa föreskrifter eller inte. Precis som i all annan vård och omsorg kommer äldreboenden att mötas av krav på åtgärder och förelägganden om vite i de fall de inte lever upp till reglerna.

SKL:s uppmaning riskerar att försena arbetet med att anpassa bemanningen på landets särskilda boenden efter de äldre och demenssjukas behov. Särskilt allvarligt är att handlandet drabbar en svag grupp. Alla som har en anhörig som är demenssjuk, eller har arbetat inom demensvården, vet att sjukdomen kräver tid, trygghet och mänsklig värme. Det måste ses som en självklarhet att det finns personal dygnet runt, att omsorgen utformas efter den äldres behov och att det är tydligt för den äldre och de anhöriga vad hon eller han ska få hjälp med. Så borde det vara för alla äldre som bor på särskilda boenden. 


Därför menar Socialstyrelsen, att då detta stöds genom ett uppdrag från regeringen, att de kommer att gå vidare och utvidga regelverket så att det även omfattar alla särskilda boenden för äldre.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2014. Fram till dess hoppas Socialstyrelsen kunna arbeta tillsammans med landets kommuner så att bemanningen ska räcka till de äldres behov.

Jag har valt att återge den här nyheten mer eller mindre i sin helhet då jag tycker att ämnet är så pass viktigt att vi behöver föra fram denna nyhet som annars kanske drunknar i mediabruset. Vad jag själv reagerar över är att vår syn på medmänsklighet, och rätten till en god vård och omsorg. Drunknar i frågan om hur kommunerna skall finansiera detta. Denna fråga kommer också att bli allt större efter att demografin i Sverige förändras då vi får en allt större grupp äldre, jämfört med den grupp som är arbetande och som skall försörja andra sektorer i ett vikande ekonomiskt tillväxtklimat. Vi går mot sämre tider ekonomiskt samtidigt som vi får en mindre arbetskraft som kan arbeta. Risken är därför stor att vi i framtiden måste minska ned på vår offentliga välfärd och äldreomsorg.


Kanske kommer husfrun tillbaka i framtiden, med kvinnor som inte längre förvärvsarbetar utan som istället får sköta äldre, barn och hemmet. Kanske kommer vi gå tillbaka i utvecklingen till tiden före kvinnornas förvärvsarbetande?

Cornucopia? Skrev häromveckan om att en förskoleplats kostar 120 000kr/barn vilket inga föräldrar betalar i skattemedel. Vi får anta att kostnader för äldrevård, även om de inte når upp i samma höga summor, även det är betydande kostnader per plats. http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/budgetforslag-till-lyxfallans-kommuner.html

Antagligen är det mycket billigare för ett samhälle att avskaffa offentlig vård och omsorg och lägga detta åter på familjens ansvar i det fall det finns en sådan. Vad tror ni utvecklingen kommer leda fram till? Kan det vara förenligt med en hög välfärd i dagens samhällsklimat som vi går emot?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar